תנחומים לבני משפחת הרה"ג רזיאל שבח ז"ל

לכבוד
בני משפחת הרה"ג רזיאל שבח ז"ל
ובראשם עטרת תפארת האלמנה יעל מב"ת

כנהר – נחמות!

ככל בית ישראל הוכיתי בתדהמה ובכאב גדול מאוד ובדמע על רציחתו ע"י בני עוולה של האי גברא רבה איש אשכולות אוהב התורה, יודעה, ומקיימה הלכה למעשה בכל ענפיה, אוהב הארץ ומיישבה ביסורים גדולים, אוהב כל אדם ועבד ה' בשמחה רבה.
אכן, עלותו בסערה השמיימה בטרם עת היא בבחינת "בקרובי אקדש", ולכן על כל בית ישראל לעשות חשבון נפש נוקב, כי על כגון זה נאמר: "וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'", וככל שעם ישראל מזדעזע ויזדעזע ממותו הטרגי כך יכופרו לנו עוונותינו, כמו שחורבן המקדש מכפר על עוונותינו.
ה' יגדור את פרצתכם וכל פרצות בית ישראל, וינחמכם נחמה שלמה ולא תוסיפו לדאבה עוד, ויהפוך את יגונכם לששון ולשמחה כדרכו של המנוח היקר הזה.

המנחם אתכם
באהבה ובבכייה רבה
רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪