mishne_tora_kapah.jpg

משנה תורה להרמב"ם הגיה, ערך ופירש: הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל כה כרכים הוצאה זו של משנה תורה להרמב"ם הידוע בשם היד החזקה, הוא מפעלו הכביר של הרה"ג יוסף קאפח.

מפעלו זה מתייחד משאר המהדורות בהגהה ובביאור. דבר זה נעשה ע"י בדיקה במספר כתבי יד מעולים של יהודי תימן, שהם היותר מדויקים ומהימנים. תוך נתינת עדיפות בפירוש דברי הרמב"ם לדבריו ממקורות אחרים, ונתינת עדיפות לפירושים שהם על דרך הפשט ולא על דרך הפלפול, ושהם נאמרו הלכה למעשה. ונתינת עדיפות קודם כל לקביעת המציאות.

בצד פירושיו שלו ושל חכמי תימן הביא הרה"ג קאפח את פירושיהם של מפרשים מפורסמים של הרמב"ם, שהם אוסף של למעלה מ - 300 פירושים. משנה תורה זה נופה ככברה והוגה היטב במשך 13 שנות מלאכה.

עלות סט 25 כרכים סה"כ 1500 ₪

עלות כרך בודד 65 ₪.

מחיר: 65.00שח

מכון מש"ה – לחקר משנת הרמב"ם מיסודה של הליכות עם ישראל ע"ר 580096865
לוחות שנה מעוצבים לעסק