גדרי ספיקות וגדרי מרא דאתרא

מקורות: חולין נג, עירובין צג:-צד

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪