שאלות ותשובות

אישה בתחילת ההריון שראתה דם. מה זה אומר לגבי הדם? האם זה דם נידה? האם להמתין? כמה זמן? היא צריכה לספור?

שו"ת |

מדברי הרמב״ם מהלכות בית הבחירה פרק ו הלכות (יד)-(טז) מובן שקדושת המקדש נובעת מהשראת השכינה במקום ולכן היא אינה בטלה לעולם. הדבר אינו תלוי בקיום בית המקדש ולא ביציאת עם ישראל לגלות. לכן, מסביר רבנו שבימי בית שני לא היה צורך בקידוש מחדש של הר הבית והיה ניתן להסתפק בפעולה סמלית בלבד. כמקור לדבריו, המבחינים בין קדושת הבית השני לקדושת הארץ, רבנו מביא את דרשת חז"ל ״אע״פ ששוממין  בקדושתן הם עומדין״. ומרחיב אותה לגבי משמעות הקדושה ועמידתה לעד.     

שו"ת |

א) מדוע יש הלל חלקי והלל שלם בברכה
ב)מדוע אין מברכים ביום העצמאות וביום ירושלים על ההלל
ג)מדוע יש קהילות שלא אומרות הלל ומזמורים ביום העצמאות ויום ירושלים ואף יש קהילות שאומרות תחנון. מה הסברה של קהילות אלו?

שו"ת |

1האם מובא בגמרא שירושלים היא מרכז הכלכלי של העולם?

2 מה הטעם טהרת המת, הלא הוא אבי אבות הטומאה והלא אנו לא מטהרים את הנשמה כי היא חוזרת לכור מחצבתה?

שו"ת |

רבנו איסור ביאה יב [ב]  הבא על הגויה דרך זנות מכין אותו מכת מרדות מדברי סופרים גזרה שמא יבוא להתחתן ואם יחדה לו בזנות חייב עליה משום נשג״ז.                   

א:  מה כוונת רבנו ״שמא יבוא להתחתן״. 

ב: ״ואם יחדה לו בזנות״.  בהערה ד כותב המער״ק.  מכאן אנו למדים שדרך אישות שכת״ר אין הכוונה שיחדה אלה ע״י נישואים ממש. ע״כ.     מורי מעיר בתוך ההערה של מער״ק וכותב. ״ איני יודע מה שיחו ומה זה ״נישואים ממש״ והדברים פשוטים אינה נמצאת אצלו בביתו כאישתו אלא מיוחדת לו לזנות כל זמן שרוצה הולך רק אצלה ע״כ דברי מורי. 

שו"ת |

האם לא נכון לומר שבנוגע לחפץ הנשכח באוטובוס חל הכלל דינא דמלכותא דינא ובמקרה הנדון אין לחברות האוטובוס עניין כלשהו לזכות בחפצים הנשכחים ברכביהם? הרי היום, כידוע, לחברות האוטובוס יש מחלקות אבדות שאליהן צריך לפנות הנוסע ששכח חפץ כלשהו באוטובוס כדי לקבל אותו בחזרה. עצם קיום מחלקות אבדות אלו מוכיח שאין לחברות האוטובוס שום עניין לזכות בחפצים הנשכחים ברכביהם.

 

שו"ת |

לעניין טבילת כלים, האם כלי שיוצר בחו"ל ונקנה בארץ חייב בטבילה, או שמעבר הכלי לחברה בארץ נחשב כ-'בעלות יהודית' וזה פוטר את הכלי מטבילה? ואם הכלי נצרך טבילה, האם יצטרך לברך על הטבלתו או לא?

 

שו"ת |

1 מתי אומרים קידוש מעומד ?

2 ביום 35 לעומר טעה בספירה ובירך 36 לעומר , האם חוזר בברכה ומתקן הספירה ?

 

שו"ת |

למה נהוג להתפלל ערבית של מוצאי שבת בשעת יציאת השבת לפי לוחות הזמנים המקובלים היום, אבל בשאר הימים בשבוע נוהגים להתפלל ערבית עשר דקות ואפילו רבע שעה לפני השעה שבה יצאה השבת לפני כן? הרי בגלל זה בהרבה קהילות קוראים קריאת שמע של ערבית כאשר בחוץ עדיין השמים בהירים מאור השמש שלא מזמן שקיעה.

 

שו"ת |
x

Audio Playlist