דילוג לתוכן העיקרי

המשך בנושא דיני הקידוש

השיעור עסק בנושאים הבאים:

1. ממתי חלה חובת הקידוש בבוקרו של יום השבת ומה נובעת חובה זו.
2. ההבחנה בין קידוש שבו יוצאים ידי חובה לבין קידוש המתיר טעימה.
3. ממתי אסורה הטעימה לפני הקידוש וכן מה נאסר בטעימה לפני הקידוש.
4. המנהג בתימן

מקורות: פסחים קא. קה. קו. רמב״ם הלכות שבת פרק כ״ט הלכה ה,ח,י.

Subscribe to כולל יום השישי