דילוג לתוכן העיקרי

גדרי ספיקות וגדרי מרא דאתרא

מקורות: חולין נג, עירובין צג:-צד