דילוג לתוכן העיקרי

נטילת ידיים

שלום הרב,
למדנו בכיתה במסכת חולין על הלכות נטילת ידיים והגענו אני והחברותא שלי למסכת ידיים התוספתא במסכת ידיים שאומרת:
(מגופה שהתקינה לכלי נוטלין ממנו לידים החמת והכפישה אע"פ שפחותין נוטלין מהן לידים.) השק והקופה אע"פ שאין מקבלין נוטלין בהן לידיים
ורבא בחולין מביא ברייתא שאומרת:
(מגופת חבית שתקנה - נוטלין ממנה לידים, חמת וכפישה שתקנן - נוטלין מהם לידים,) שק וקופה, אע"פ שמקבלים - אין נוטלין מהם לידים.
יש סתירה בין שני המקורות זה מחלוקת?
אם לא אז מה התשובה לסתירה?

האם מותר לכבות להבת גז בשבת?

תוכן

האם הפסקת זרימת הגז לכיוון הלהבה אינו נחשב מכבה אלא חציצה בין האש לבין חומרי הבעירה?

היש להשוות דין זה לדין המסתפק מן השמן מהקערה של הנר שחייב מדאורייתא משום מכבה?

מדוע נחשב המסתפק מן השמן כמכבה והרי אין הלהבה אוחזת בכל חלקי השמן ? 

 

קרא פרשת "זכור", האם רשאי לשוב ולקרוא אותה לציבור שאין להם מי יקרא?

תוכן

היש תנאים מיוחדים לקריאת פרשת "זכור" לנוהגים עפ"י שיטת הרמב"ם?

לשיטת הסוברים שקריאה זו הינה חובה מן התורה, האם יכול להוציא אחרים על אף שיצא י"ח?

היש לחלק בין מצוות שחובתן מדאורייתא לבין מצוות מדרבנן ביישום הכלל: "אע"פ שיצא יכול להוציא אחרים"?

 

Subscribe to קיום מצוות