דילוג לתוכן העיקרי

האם נאסר בשבת טלטול ושימוש בזכוכית מגדלת שהנורית הקבועה בה הודלקה בשוגג?

תוכן

הניתן להחיל את הכלל: "היא קודש ואין מעשיה קודש" ונתיר השימוש בזכוכית מגדלת בנסיבות מסויימות? 

הדליקו בשוגג נורת חשמל בשבת, האם יאסר שימוש לאורה של הנורה לדעת הסוברים שהדלקה זו איסורה מדרבנן?

האם מותר לטלטל בשבת נורה חשמלית המחוברת לשקע בכבל ארוך ומה נשתנה מאיסור טלטול הנר?

תגיות

היוצא בשבת עם טלית מקופלת על כתפו, האם אסור משום שנחשב כמשוי?

תוכן

האם מנהג זה רווח בתימן תוך התייחסות לזה כמלבוש נוי?

היש הבדל בדין בין היוצא בדרך זו לרשות הרבים המוקפת בערוב "צורת פתח"?

תגיות

היש איסור תחומין ביציאה בשבת מגבעת שמואל לקרית אונו או בכיוון ההפוך?

תוכן

 

האם ההגדרה ההלכתית של גבולות הישוב תואמת בהכרח את הגבולות המוניציפליים של אותו ישוב?

באלו תנאים יש להחמיר באיסור תחומין דרבנן  ובאלו תנאים ניתן להקל מכיוון שישנו קושי להוכיח האיסור?

כיצד באמצעות גושי הבנייה בשטח בין קרית אונו לגבעת שמואל ניתן לחברם לישוב אחד לענין איסורי תחומין?

 

תגיות

כיצד ינהג בשבת מי שגלה שבכיסו שטרות או מעות כסף? האם ישתנה הדין כשמדובר בכסף זר?

תוכן

האם רמת איסור המוקצה בשבת של אמצעים כספיים הינו באותה רמת חומרה של גזירות חכמים על השבותים?

היש לדון את המעות שבכיס המעיל או המכנסיים, כבסיס לדבר האסור כדין המעות שהונחו על הכרית?

אם גלה זאת בזמן שהוא משמש חזן או ש"צ, האם חייב להפסיק החזנות או לשמש כש"צ?

תגיות

"כתר" שנשר מהשיניים בשבת, האם מותר לטלטלו ולהחזירו למקומו?

תוכן

האם נחשב למוקצה כ"שברי כלים"?

היש גדרי טלטול מוקצה לאדם החי או לאחד מאבריו?

היש תורת מוקצה בעורלה שהונחה בעפר לאחר ברית המילה?

תגיות

המתארח בשבת בבית מלון, האם מותר לו לטלטל מחדרו ללובי או לחדר האוכל וכיו"ב?

תוכן

היש לחשוש שהבעלים של המלון לא התקינו עירובי חצרות ואז יאסר מלהוציא חפציו מן החדר?

היכן יניח המפתח לדלת החדר, יהודי המתארח בחו"ל בבית מלון בבעלות של גויים?

מהו, אם כן, הפתרון לאורח יר"ש הנאלץ לשהות בשבת בבית מלון בחו"ל או בישוב שרוב תושביו אינם שומרי מצוות?

תגיות
Subscribe to טלטול