דילוג לתוכן העיקרי

נוסחים שונים + בית הדין הגדול+פינוי זבל אורגני בשבת

1.     בעבר, כשנסעתי ברכבת בין ירושלים ותל אביב אני התפללתי במניין שהיה קיים בקרון אחרונה של הרכבת. המניין היה מעורבב עם העדות (רוב מהם אשכנזים וספרדים). כמה פעמים הייתי את הש"צ ודאגתי ללא בלבל אנשים שלא הכירו את הנוסח תימני. (לפי העורך באמצע הקדושה) ובעמידה אני הייתי להתחיל בנוסח שלנו ולהחליף לנסוח אחרת רק בשביל הקדושה ולחזור לנוסח תימני ולהמשיך עד סוף. רציתי לדעת האם יש איסור בדבר כזה?

2     בעידן שלנו, מה מונע את ההקמת של הבית דין הגדול לפי מה רבינו הסביר במשנה תורה?

ניחוש או סימן

בפרק 11 בהלכות עבודה זרה הלכה ה':

האם לדעת הרמב"ם כשהוא כותב שמותר לומר מאז שבניתי את הבית או מאז שהתחתנתי וכו' התעשרתי או יש עלי ברכה, הוא מתכוון רק שמותר אבל אין בזה כלום או שבאמת זה סימן טוב ומאז יש ברכה בפעולות שלי.

לעומת כמובן, בהלכה ד' הקודמת שהרמב"ם כותב שאסור להימנע מפעולות או לעשות פעולות בעקבות מקרים כגון כששועל עובר לידי וכדו'.

טעם נטילה לדבר שטיבולו במשקה לדעת הרמב"ם

שלום הרב!
בפירוש למשנה בחולין (ב ה) כתב הרמב"ם:
"ואם נגעו אותם הידים הטמאות באוכל מוכשר [ע"י משקה] נעשה שלישי כמו שכבר שהזכרנו מעט מזה בתחלת פסחים, ואין חוששין לשלישי בחולין כלל כמו שיתבאר במסכת טהרות."
אך אנו יודעים (גם מדברי הרמב"ם עצמו בחגיגה ובהלכות טהרות) שמשקים הופכים להיות ראשון לטומאה ו"כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילה".
אם כן איך הרמב"ם כותב שמאכל חולין המוכשר לקבל טומאה ע"י משקין יהיה רק שלישי לטומאה?
תודה רבה!

שכירות דירה ורכישת מוצרים

1 מה דעת ההלכה לגבי שוכר דירה שלא מוכן להתפנות מהדירה בזמן? ומה ההתייחסות לחוק הגנת הדייר?

2 ביחס לנוהג הנפוץ של קניית מוצרים מסין דרך האינטרנט, מוצרים שהם זולים. האם יש להעדיף מוצרים שהם כחול לבן אפלו שהם יקרים יותר? כמו כן האם יש להעדיף עבודה עברית יקרה יותר על פני עבודה זולה של גויים בשיפוצים וכו'?

שאלות בנושא איסור הסגת גבול

  1.        מדוע איסור השגת גבול הוא דווקא בקרקע בארץ ישראל?
  2.        אדם אשר גר בקומת קרקע בבניין מגורים, אשר הרחיב את דירתו על חשבון השטח המשותף (גינה של הבניין), ללא היתר וללא קבלת אישור מהשכנים.

הלכות שגגות

במסכת חולין ס"ב עמ' ב' כתוב: "...אמר רב פפא תרנגולא דאגמא אסירא תרנגולתא דאגמא שריא וסימניך עמוני ולא עמונית דרש מרימר תרנגולתא דאגמא אסירא חזיוה דדרסה ואכלה והיינו גירותא..."

רבנו פסק בהלכות שגגות פרק י"ב: "בכל אלו המאורעים--הוא שיהיו בית דין חייבין בקרבן, והעושה על פיהם פטור.  אבל אם חסר אחד מכל אלו הדרכים--הרי בית דין, פטורין מן הקרבן; וכל מי ששגג ועשה מעשה, מביא חטאת קבועה על שגגתו."

פירוש או מחשבה בקרבן

שלום כבוד הרב,
אני פונה אל כבוד הרב כמומחה במשנתו של הרמב"ם
האם יש מקור מפורש ברמב"ם לגבי השאלה אם יש צורך להקדיש את הקרבן בפה לפני שמביאים אותו או שמספיק במחשבה?

ניסיתי למצוא תשובה לשאלה פשוטה זו ברמב"ם ולא מצאתי לצערי.

Subscribe to הלכה