דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות4

1 מעשר עננס שנקטף בסוף חודש חשוון תשפ"א, דינו כמו שיח ומעשר עני?

2 שלמה המלך כותב באשת חיל: סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. מה הפירוש?

3 הראב"ע בפירושו ל'השתחויה' המוזכרת בפרשה שלנו "בראשית כ"ג ז' "והישתחו לעם הארץ", כתב "והשתחויה שישוח ראשו וזה משפט הנותן שבח לאחר וגם משה השתחוה לחותנו". לעומת זאת רבנו הורה שהשתחויה היא פישוט ידיים ורגליים. האם עלינו להבין שיש שני פרושים להשתחויה אחד לאדם אחר לאחר לה'?

שאלות שונות2

1 שמעתי שמארי יוסף זצ"ל השיב למישהו שכל סיר אם מכסים אותו בבד ונותר טפח מתחת לבד נוצר אוהל ארעי. האם נכון הדבר?

האם ישנה בעיה לחמם בשבת פיתה שהוצאתי מהמקפיא או כל תבשיל אחר קר, ולשים על המיחם בשבת? ומה הדין לגבי פלטה שהיא חמה אך יש הפסקה בשעון שבת?

שאלות שונות2

1 יש אנשים שבמראיהם מאוד יפים וטובים - האם כשאני נתקבל בהם יש נוסח ברכה כלשהו? (לדוג' כמו לאילן מה יפה אילן זה, למלך שחלק מכבודו וכו').
לגבי הפסיקה התלמודית - בשנים האחרונות אנו נחשפים להלכות של רבנים שלא ע"יפ התלמוד, כל רב פוסק לפי ראות עיניו.

שאלות שונות

אם זה שטובע שונא את זה שבא להצילו - מה הדין אם הוא לא רוצה שייגע בו?

2 האם יכול הקורא בספר תורה לכאווד לעצמו תוך כדי קריאתו?

3 האם מותר לברך ברכת שהחיינו בשם ומלכות על נסיעה ראשונה בכביש חדש?! הכביש הינו ציבורי ונוסעת בו כל יום בדרכי לעבודה. הכביש חדש וגם דרך חדשה, נוחה יותר, בטיחותית יותר ומקצרת את זמן הנסיעה. האם זה נחשב חגיגיות בבניין הארץ?

שאלות שונות

1  בנוגע ליוה"כ לפי מסורת תימן, בזמן תחנון, נפילת פנים, לפי הרמב"ם, אני עשיתי נפילת אפיים ואלה שהתפללו לידי לא עשו, לא ידעתי למה, כי בתימן כן עשו. מה הרב נוהג לעשות?

2 מדוע לא חששה התורה לתרי קלי לא משתמעי בברכת כהנים? שהרי אנו רואים שכמה כהנים עולים יחד, אין קולם נשמע כאחד, אלא הם במנגינות שונות ואין האוזן נוחה לשמוע.

שאלות שונות

1 שמעתי מאחת מבנותיי על שיעור תורה שבו היא שמעה על כך שדור המבול נענש משום שבעלי החיים השונים באו זה על זה וכן בני אותו הדור עשו עם בעלי החיים'' דבר הנלמד, לפי מעביר השיעור, ממה שנאמר "כִּי-הִשְׁחִית כָּל-בָּשָׂר אֶת-דַּרְכּוֹ". האם מדובר בדברי חז"ל?

2 חולה קורנה שסגור בחדרו ומשפחתו מבודדת בשאר חלקי הבית. האם החולה מוציא את משפחתו בקידוש דרך החדר, כשפרוזדור מפריד בינו לבין הסועדים?

 

שאלות שונות

1 הרמב"ם כותב מעשרים פיסולים אין קורין בו בצבור. וכן הוסיף הכל סומכין עליו עפ"י בן אשר דקדק בו שנים רבות. בהל' תפילין שהם הלכה למשה מסיני ומשמע שהם נאמרו מפי הגבורה והם דברי קבלה. הרמב"ם לא ציין לעניין ס"ת, אם הפיסולים שמנה הם מדאוריתא או מדרבנן?

שאלות שונות

1 האם מותר להתפלל או לתת מי שבירך בביהכנ"ס לרפואת מנהיג נוצרי שנראה שהוא טוב לישראל?

2 איך צריך להתנהג בחזרת הש''ץ? האם צריך לעמוד דוקא לכיוון התפילה, כמו בתפילת עמידה? האם כאשר הש''ץ מגיע לקדושה צריך לפסוע למקום בו התפלל? והאם צריך לכרוע יחד עם הש''ץ בברכת אבות ובהודאה בסוף?

שאלות שונות

1 . האם המסורת שלנו לאכילת חגבים מתירה לעדות אחרות גם לאכול?
2. השו"ע מביא את המחלוקת ושתי הדעות לגבי המנהג להוסיף הדסים שוטים האוסרים והמתירים ...
 מרן בשו"ע (תרנא, טו) כתב *"והמדקדקים אינם מוסיפים על ב' ערבות וג' הדסים עבות".
האם מותר לאלה שנהגו להוסיף הדסים שוטים ...להוסיף במקום הדסים משולשים לצאת מהמחלוקת?
2 בימים אלו שמנין ראשון לפני זמן מצוות ציצית.
Subscribe to אחר