דילוג לתוכן העיקרי

גר צדק לעניין מזוזה

מה הדין בגר צדק אשר בנה לעצמו חדר ללינה בלבד מחוץ לבית הוריו בחו"ל, אבל בשטח שבבעלות הוריו, ולאחר מכן אותו גר צדק עלה ארצה וחדר הלינה שהיה שלו בשטח של הוריו נהפך בחו"ל למחסן של בני משפחתו, אבל בני משפחתו אינם עושים כל שימוש באותו חדר ללא אישור הגר צדק. האם אותו חדר לינה שנהפך למחסן של בני משפחת הגר צדק חייב במזוזה?

 

איך ניתן ללמוד מטלית שאולה לגבי דין מזוזה

המשנה במסכת ידיים, פרק ג', הלכה ב' אומרת: כל הפוסל את התרומה, מטמא את הידיים להיות שנייות.  והיד מטמא את חברתה, דברי רבי יהושוע; וחכמים אומרין, אין שני עושה שני.  אמר להן, והלוא כתבי הקודש שניים, מטמאין את הידיים.  אמרו לו, אין דנין דברי תורה מדברי סופרים, ולא דברי סופרים מדברי תורה, ולא דברי סופרים מדברי סופרים. אם כן איך ניתן ללמוד מטלית שאולה לגבי דין מזוזה תוך השוואה בין הדינים החלים על שתי מצוות אלה? מה פירוש "אין דנין מדברי סופרים על דברי סופרים?

 

מזוזה בשער

?1 מה דין השער אם הדלת נמוכה, שליש מגובה השער, רק בגובה המספיק כדי למנוע את יציאת הילדים הקטנים באופן חופשי. האם שער כזה חייב מזוזה למרות שהדלת כל כך נמוכה?

?אפילו לא מדובר בשליש גובה השער אלא בקושי עשרה טפחים.

האם יש חיוב מזוזה בצורת פתח שנעשית בקיר ללא דלת שמשמשת ככניסה למסדרון המוביל לחדרים או ככניסה למטבח?

Subscribe to מזוזה