דילוג לתוכן העיקרי

פנייתו של מו"ר לראשי ישיבת פוניבז בעקבות חילול השם שנעשה בישיבה

תוכן

שאל בעל תשובה יקר משכיל ונבון אשר הגיע לעולמה של התשובה מתוך התבוננות והשוואה בין החילוניות ובין חיי דת ואמונה על פי תורת ה', וברוך ה' זכה והוא היום חי על פי התורה ועל פי אשר לרובו בכל דבר ועיקר.

קריאה לרב בגוף שלישי

שלום וברכה מו"ר.
כפי שידוע לי, לא נהגנו לקרוא לרב בגוף שלישי. וכן ראיתי תשובת הרה"ג דוב ליאור וזו לשונה:
"אני חושב שאתה צודק וזה לקוח ממקומות אחרים(השואל סובר שזה תרגום משפות ארופאיות).
כאשר אנו פונים לקב"ה אנו אומרים לו 'ברוך אתה' בגוף שני. ניתן לדבר לרבנים בכבוד גם בפניה בגוף שני, אינני חושב שצריך לדבר דווקא בגוף שלישי."

המשך מהלכות המפטיר וההפטרה

דין המפטיר והקריאה בתורה
קריאת ההפטרה וגלילת הס"ת
ענייני ההפטרה בנביא
ר"ח שחל בשבת, ברכות ההפטרה
ר"ח שחל בשבת, תוכן ההפטרה, במיוחד כשיש הפטריות עונתיות
אמירת קדיש

מקורות:
שבת, כד, א
מגילה, כא, ב; כג, א-ב
סוטה, לט, ב
הרמב"ם, הל' תפילה, פרקים יב-יג

הלכות המפטיר וההפטרה

דין המפטיר והקריאה בתורה
קריאת ההפטרה וגלילת הס"ת
ענייני ההפטרה בנביא
ר"ח שחל בשבת, ברכות ההפטרה
ר"ח שחל בשבת, תוכן ההפטרה, במיוחד כשיש הפטריות עונתיות

מקורות:
שבת, כד, א
מגילה, כא, ב; כג, א-ב
סוטה, לט, ב
הרמב"ם, הל' תפילה, פרקים יב-יג

להתפרנס מהתורה והרבנות

שלום כבוד הרב,
יש לי שאלה, אבל חשוב לי מאוד לפתוח בהקדמה שהיא לא נשאלת מכיוון של התרסה אלא באמת ובתמים מכיוון של תורה היא וללמוד אני צריך, כמו שכתב רבינו.

כבוד הרב שיחיה (כמו גם המארי ז"ל) , מתפרנס ממלאכת הרבנות בזמן שלכאורה זה אסור לפי רבינו. חוששני שמא מותר הדבר ולא הבנתי את דברי רבינו. ילמדינו רבינו.

Subscribe to תלמוד תורה וכב' חכמים