דילוג לתוכן העיקרי

קדושתם של ארץ ישראל ירושלים ומקום המקדש במשנת הרמב"ם וריה"ל

תוכן

השיעור הוא חלק מסדרת שיעורי השקפה בין הכוזרי לרמב"ם.
הרמב"ם מתייחס למושג קדושה במובנו ההלכתי ופחות כמושג רוחני.
לעומתו ריה"ל מתייחס לקדושתה העצמית של הארץ כמושג רוחני ובלשונו הפיוטית מתייחס אל הארץ כאישיות.
בשיעור נלמד חלקים מפיוטו המפורסם של ריה"ל "ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך"

קול באישה ערווה - שירת נשים בטקסים אירועים או דרך מכשירים שונים

באיזה אופן נאסרה שמיעת קול אישה? האם אסור יהיה לשמוע קול אישה דרך מכשירי מדיה שונים?
כיצד יש להתמודד בטקסים ואירועים בהם כרוכה שירת נשים?

מקורות:
גמרא- ברכות, כד, א. קידושין, ע, א. סוטה, מח, א.
רמב"ם איסורי ביאה, פרק כא, ב. הלכות קריאת שמע, פרק ג.

Subscribe to יום העצמאות