יעמוד מלך מבית דוד

שאלה: 

שלום כבוד הרב ידוע שהרמב``ם שמונה את סימני הזיהוי של המשיח, מתחיל מ``יעמוד מלך מבית דוד`` ואם המלך נלחם מלחמות וכופה את התורה על העם וכו` אז הוא בחזקת משיח. אבל כדי למנות מלך עלינו צריכים סנהדרין ונביא, כמו שאומר הרמב``ם בעצמו, ואיך יתכן שיהיה לנו בגלות סנהדרין ונביא? ולפי זה איך יכול להיות בגלות מצב של ``יעמוד מלך מבית דוד``? ודוחק לתרץ שהרמב``ם מדבר רק אחרי שתחזור הנבואה והסנהדרין. וראיתי שיש מתרצים ומבינים בדעת הרמב``ם שכשאין נביא אפשר למנות מלך גם בלעדיו, כמו שהיה בימי החשמונאים ובימי בר כוכבא. אבל לא מצאתי מקור ברור לכך ואשמח לשמוע את דעת הרב גם בזה.

תשובה: 

א. כתב רבינו, מלכים ומלחמות, א, ג: אין מעמידין מלך תחילה אלא על פי בית דין של שבעים ואחד, ועל פי נביא.

ב. כמו כן רבינו כתב, בסנהדרין, ה, א, אין מעמידין מלך אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.

ג. כמו כן כתב רבינו, סנהדרין, יד, יב, וקבלה היא שבעיר טבריה בית דין (=בית הדין הגדול) לחזור תחילה, ומשם נעתקין למקדש.

ד. וכתב מהרי"ק, על מלכים ומלחמות, א, ג, אות ד: אמנם סנהדרין יהיו קודמין בזמן למשיח, עיין פי"ד סנהדרין הל' יב, וזהו הבטחת ואשיבה שופטיך כבראשונה. והם יבחנו את המלך המשיח.

ה. והנה באגרת תימן, רבינו דחה את התחזותו של משיח שקר שהיה אז מן הנימוקים הבאים: "ואין ספק כי חזרת הנבואה ממה שיקדם למשיח". עמ' מט (מהדורת מהרי"ק). המשיח עצמו צריך להיות נביא גדול (שם, נ'). הוא צריך להיות חכם בעל מידות טובות (שם, נא). הוא יעמוד בארץ ישראל ומשם תתחיל התגלותו (שם, עמ' נב). יעשה אותות ומופתים מחמת הצורך, וע"י כך תוכח טענתו שהוא משיח, ויוכח ייחודו (שם, עמ' נב, והערה 41). יהיו לו הצלחות מדיניות כבירות וממשלות יירתעו ממנו (שם).

ו. מן הנ"ל למדנו, שבאותה תקופה יהיה אקלים רוחני מאוד נעלה, עד שתתחדש הנבואה, ונראה שעל רקע זה תתחדש הסנהדרין, בטרם יתגלה המשיח (רבינו, פיהמ"ש, סנהדרין, א, ג).

ז. כשיתגלה המשיח לפי המתואר בסעיף ה' לעיל, הסנהדרין והנביא ימנו מישהו למלך, והוא יהיה מלך המשיח.

תאריך: 
16/09/07 ד' תשרי התשס"ח
x

Audio Playlist