דילוג לתוכן העיקרי

תקנון רכישה ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "נצח ישראל" שבבעלותו ובניהולו של מכון מש"ה – לחקר משנת הרמב"ם מיסודה של הליכות עם ישראל ע"ר 580096865, שכתובתו למשלוח דואר: רחוב הרצל 71, ת"ד 211, קרית אונו 55100 ובדוא"ל: halichot@zahav.net.il (להלן: "האתר").

האתר מייצג ומהווה שופר למשנת הרמב"ם, ועוסק בפרסום ידיעות, מאמרים, האזנה לקבצי אודיו וחדשות בכל הנוגע לדת, יהדות והלכה, הכול ברוח משנת הרמב"ם. כמו כן, מספק האתר פלטפורמה קלה, נוחה ומקוונת לרכישת מוצרים ותשמישי קדושה, דיסקים וספרי הלכה (להלן: "המוצרים"). האתר מאפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות בנושא יהדות, הלכה, השקפה דתית וכו'. בנוסף לכך, האתר מאפשר פניה לבקשת בוררות בכל הקשור ל"דיני ממונות".

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעותו האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות

  1. "האתר" – אתר האינטרנט: net-sah.org ו/או עמותת מכון מש"ה – לחקר משנת הרמב"ם מיסודה של הליכות עם ישראל, עובדיה, נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

  2. "הרוכשים", "הקונים" – הגולשים באתר שביצעו רכישה באמצעות האתר, או מי מטעמם.

 2. הגבלת אחריות האתר

  1. המידע והייעוץ הרוחני באתר, ניתנים AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם. בכל מקרה הייעוץ באתר הינו על תקן עצה ועל כן האתר לא ישא באחריות למעשה כזה או אחר שנעשה בבחירתו של הלקוח.

  2. להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים על ידי הרוכש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש או שרוכש המוצרים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל.

  3. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

 1. אופן התשלום ואישור רכישה

  1. בעת ביצוע הזמנת המוצרים הרוכש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש.

  2. התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטר קארד ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.

  3. הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

  4. לאחר מתן אישור לרכישת המוצרים יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר אלקטרוני שהזין הרוכש בעת הזמנת המוצרים (להלן: "אישור הרכישה").

  5. לאחר מתן אישור לרכישת המוצרים יתבצע חיוב וישלח אישור רכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצרים ויכלול את פרטי ההזמנה.

  6. הקונה מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.

  7. הקונה מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.

  8. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.

  9. סליקת התשלום מבוצעת על ידי הנהלת האתר לאחר שהמוכר אישר את הזמנה.

  10. במעמד קבלת המוצר, יש לחתום על גבי קבלת המוצר בצירוף מספר ת.ז. של המשלם, ולהציגה בפני השליח.

 2. משלוח המוצרים

  1. תמחור המוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח מוצג באתר בנפרד.

  2. לבחירת הרוכש האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי, ללא עלות משלוח.

  3. הכתובת לאיסוף עצמי: הרצל 71, קריית אונו, יש לתאם מראש.

  4. לאתר שמורה האפשרות לאשר עסקאות מסוימות על פי שיקול דעתה באופן טלפונית, דהיינו עד האישור הטלפונית לעיל העסקה אינה מאושרת.

 3. ביטול רכישה

  1. אנו מאפשרים לרוכשים לבטל את הרכישה על-פי הוראות סעיף 14ג ל חוק הגנת הצרכן.

דהיינו:

בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1) בנכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;

(2) בשירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של –

(1) טובין פסידים;

(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

  1. האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

  2. על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ- 1% מסכום עסקת האשראי.

 1. בעלות בקניין הרוחני

  1. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר או המוכרים ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

  2. התכנים המוצגים באתר הינם בבעלות בלעדית של האתר או מי מטעמו.

  3. למעט לצורך שימוש אישי ורוחני (כלומר על שני התנאים להתקיים), כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

 2. רשיון שימוש מוגבל

  1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רשיון שימוש בשירותי האתר, לרבות

  2. ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה, ובפרט האמור בסעיף 2 לעיל בענין הגבלת אחריות.

  3. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

  4. האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע.

  5. האתר אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.

  6. האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.

  7. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר.

 3. מדיניות פרטיות

  1. מובהר בזאת כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

  2. הנך מצהיר ומסכים כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש .

  3. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.

  4. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל וידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.

  5. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

 4. עדכון תנאי ההתקשרות

  1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.

  2. כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

 5. מקום השיפוט

  1. כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון באחד מן הפורומים הבאים בלבד לפי בחירת הגולש:

   1. בבית הדין לענייני ממונות של הרה"ג ד"ר רצון ערוסי, לפי הדין הנהוג בבית הדין.

   2. בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

  2. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהסכם זה כדי ליצור סמכות או תחולת הדין הישראלי על המוכרים באתר, שאינם נמצאים בישראל, ואין האתר מהווה נציגות מוסמכת לקבלת מסמכים משפטיים עבור המוכרים באתר.

 6. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

  1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא"ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.

  2. המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או הקונה תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.

  3. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.