הזמין אורחים לחצרו הנטועה עצי פרות, מה יעשה ע"מ שלא יכשלו באכילת טבל?

באלו נסיבות נחשבת החצר כקובעת למעשר ואז יתחייב הפרשת תרו"מ טרם אכילת פרותיה?

מהי הדרך המותרת לאכול עראי פרות או ירקות הגדלים בחצר ללא הצורך בהפרשת תרו"מ?

מהו הכלל הקובע לגבי כל פרי הנקטף בגינה ולא יכנס להגדרת איסור טבל?

תאריך: 
07/02/12 י"ד שבט התשע"ב
x

Audio Playlist