דילוג לתוכן העיקרי

היש להפריד לצרכי הפרשת תרומות ומעשרות בין אתרוגים שנלקטו טרם א' בתשרי תשע"ד לאלה שנלקטו לאחר תאריך זה?

פירות שלא הופרש מהן מעשר עני, הרי הן טבל. מהי, איפוא, הדרך ההלכתית המומלצת להעברת המעשר לעניים ?