תשובה על היחס למורי יוסף קאפח מצד הוצאות ספרי משנה תורה

הרב רצון ערוסי בתשובה על היחס למורי יוסף קפאח מצד הוצאות משנה תורה מסויימות
האם לאור יחס זה אין ללמוד בספריהם?

שאלה לרב ערוסי:

במפתח מסוים למשנה תורה השמיטו העורכים בזדון כל התיחסות לתרגומיו, פרושיו, ומחקריו של מהרי"ק, וכתבו מאמר מכפיש על דרכו התורנית.
כמו כן, השמיטו בזדון כל התיחסות לתורה שיצאה מבית מדרשו של הראי”ה קוק.
ובתרגום מחודש לפרוש המשניות להרמב"ם השמיטו העורכים בזדון כל התיחסות למהרי"ק ובכל פעם שהיו חייבים להזכירו כתבו "יש מי שתרגם", “יש מי שאמר" ו"יש מי שפירש".
שאלה מעשית לחלוטין: האם מותר לקנות ספרים אלו? האם מותר ללמוד בספרים אלו?

תשובה:

מותר לקנות את ספריהם ולהשתמש בהם, וכן אני עושה. אבל חטאם של אנשים אלה הוא חטא חמור, ויש דין ויש דיין. ואנו לא ננהג בדרכיהם. ולא בכבודו של מהרי''ק בלבד מדובר, אלא בכבוד התורה. כי לפי התנהגותם, הם מטילים מום בקדושי ישראל, גדולי התורה של ימינו: מרן הגר''ש אלישיב שליט''א, שישב עמו בדין, מרן הגר''ע יוסף שליט''א והגר''מ אליהו שליט''א שישבו עמו בדין. והגר''ב זולטי זצ''ל שישב עמו בדין, והגר''א ולדינברג זצ''ל שישב עמו בדין ועוד. כי אלה לא רק ישבו עמו בדין אלא גם חתמו על פסקי דין עמו. ויש לזכור ולדעת, שעל כל מינוי ומינוי שמהרי''ק התמנה, דיין בבי''ד רבני איזורי, חבר מועצת הרה''ר לישראל, חבר ביה''ד הרבני הגדול, קמו עוררים, ובקולי קולות, ובכל זאת הוא נתמנה, ובכל זאת ישבו עמו בדין. במיוחד שמבין היושבים עמו בדין יש כאלה, שכל כך מדקדקים מאוד מאוד, עם מי הם יושבים ביחד, ועם מי הם חותמים וכיוצא בזה. כי גדולי עולם אלו אשר שמעו את דבריו, הכירו את ספריו, שמעו את הלשונות הרעים כנגדו ידעו שהמלעיזים הם אינם אלא או קנאים שוטים או אנשים אשר אש הקנאה בוערת בקרבם, ולכן לא שתו לבם לערעוריהם, וכאמור, ישבו עמו בדיני אישות לא רק בעיות של איסור והיתר, אלא בדיני אישות, שאם חס וחלילה, יש דיין פסול, הרי הפס''ד נפסל. ואם הפס''ד נפסל, עלול להיות חס ושלום חשש ממזרות. זאת ועוד: הגה בעצמך, הגר''ע יוסף שליט''א שישב עמו בדין 7 שנים, הופיע שנה אחר שנה בימי האזכרות למהרי''ק זצ''ל. ותמיד שיבח אותו ועמד על צדקותו. ובאחד מדבריו שאמרם לפני 500 איש, דברים שלא היה צריך לאמרם, אמר אותם מתוך השתפכות הנפש: שהוא מתפלל שיזכה למות מיתת נשיקה כפי שמהרי''ק זצ''ל נפטר (מהרי''ק זצ''ל ידע שבאותו שבוע הוא יתבקש לישיבה של מעלה ובלילה שבו הוא השיב נשמתו לבורא, התרחץ, ישב על מיטתו, עסק בתורה, השיב את נשמתו במיתת נשיקה, מול ספר התורה הפתוח לפניו.) ודברי הגר''ע יוסף מוקלטים ונתתפרסמו ברבים (לשמיעת דברי הרב עובדיה יוסף לחץ כאן), כך שכל הללו שתיארתך בשאלתך, גם אם היינו מלמדים עליהם זכות, שהם התנהגו כפי שהתנהגו מתוך קנאות לכבוד התורה, לכבוד ה' ולכבוד האמונה, מי הם ומה הם מול גדולי עולם אלו אשר הכירוהו מקרוב וכאמור, לא רק ישבו עמו בדין ודנו עמו בדין וחתמו אתו על פסקי הדין אלא העריכו הערכה מרובה מאוד ועמדו על צדקתו. כדאי כדאי שאותם אלה יחזרו בהם בתשובה במהרה כפי שההלכה מחייבת, עליהם לבקש סליחה לא רק על קברו של מהרי''ק זצ''ל בעשרה מישראל, ועל קברי הצדיקים שישבו עמו בדין, וכבר נסתלקו מן העולם, אלא לעלות ולבקש סליחה מגדולי ישראל שבחיים, ה' יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, שלפי שלפי התנהגותם הנילוזה הם מוציאים לעז על גדולי ישראל שכאילו חלילה ישבו בדיני אישות עם מי שאינו ראוי בדין. ה' יצילנו מהתנהגות כזאת ומלעז כזה על גדולי ישראל שאנו מימיהם שותים ונוהגים לפי הוראותיהם יום יום. וכדאי שאותם אלה יראו מה דינו של המחמיר מול רבותיו ומול גדולי עולם שאינם מחמירים, כל שכן כשאינם מחמירים אלא עוברים עבירות של הטלת מום בקודשים. והוא רחום יכפר עוון.

תאריך: 
17/03/10 ב' ניסן התש"ע
x

Audio Playlist