על סדרת הספרים "שערי צדק"

לרכישת שערי צדק לחצו כאן

מראשית ביכורי המחקר במשפט התורה הוא הוצאה לאור של ספרי "שערי צדק".
עמותת "הליכות עם ישראל" מקיימת מדי שנה כנסים ממלכתיים ובינלאומיים למשפט התורה. בספרים "שערי צדק" מפורסמים מאמרים שנאמרו בהרצאות ונתלבנו בכנסים העולמיים לרבני ישראל בדיני ממונות.
בספר יש מפתחות עניינים לנוחות הקוראים.

כותבי המאמרים

המרצים בכנס הם אבות בתי דין ודיינים רבניים מהשורה הראשונה מהארץ ומחו"ל ואנשי אקדמיה.

מקורות:

בספרים יש סיכומי הרצאות מפי מרצים שונים.
בדבריהם השתמשו המרצים במקורות היהודיים כמו: גמרא, שולחן ערוך, חושן משפט, שאלות ותשובות, ספרי פסקים, חידושים ועוד.

תרומת הספרים לציבור:

לספרים אלה חשיבות רבה לכל רבני ישראל, דיינים, טוענים רבניים וכל שוחרי משפט התורה.

תוכן מפורט של כל כרך:

שערי צדק א

הרצאות שניתנו בכנס השנתי התשיעי לדיני ממונות – שנת התש"ס – בנושאים:

א. אלימות - אלימות במשפחה ומשמעותה הכספית; תשלומי רופא שקלקל; איסור הכאה וחובת התשלום; בדין מזיק בשעת שמחה; סדרי דין וראיות בדיני של נתבע אלים.

ב. זכויות במקרקעין - פירוק שיתוף במקרקעין; האם קרוואן נקנה בקנין חזקה? ; בדין רעש אם נחשב כמזיק, וירידת ערך הדירה; הפקעת מקרקעין; זכויות במקרקעין של בני הזוג.

ג. חיובים וקניינים - חיוב אדם חשוב לפנים משורת הדין; מחילה בלב אם מועיל. מחילה אם צריך קניין; התיישנות בתביעות פיצויי פיטורים; ספק צדקה.

ד. דיני ממונות במשפחה - דין מסרבת לבוא לבית הדין; חובת ריפוי של בעל לאשתו ושל אב לילדיו; בעניין חיובי האב והאם למזונות הבנים.

ה. בתי דין לממונות - בית דין לממונות בפעולתו; פיצויי פרישה.

ו. יחיד וציבור - הכרעת רוב בתקנות קהל רובו מתוך כולו; סמכות ועד מקומי מול זכות הפרט.

שערי צדק ב

הרצאות שניתנו בכנס השנתי העשירי לדיני ממונות – שנת התשס"א – בנושאים:

א. פרוזבול ושמיטת כספים – שמיטת כספים לחוב שנפרע בתשלומים לרבות משכנתא; תקנת פרוזבול, הפקעת דבר מן התורה בקום ועשה ; פרוזבול ושמיטת כספים, מסורת חז"ל בענייני שמיטה בזמן הזה לקולא; תקנת הלל, פרוזבול ומסירת שטרות לבית דין; בדיני פרוזבול וגדריו; מצוות השמיטה, ביטוי לתפיסה היסודית בדיני ממונות; שמיטת הכספים והחשבון בבנק; שטרות שליחות בפרוזבול ונזיקין בשטרות.

ב. התיישנות בחוק ובהלכה – אם קיים בהלכה חוק התיישנות.

ג. היבטים ממוניים בדיני השמיטה – בעיות משפטיות והלכתיות בהיתר המכירה; מכירת קרקעות ללא רישום בטאבו, דינא דמלכותא דינא; דיני שביעית בקרקעות שנכבשו במלחמות ישראל; מסחר בפירות שגדלו ברשות נוכרי בשביעית.

ד. שכר טרחה – שכר טרחה של עו"ד; זכויות בעלים, טוענים, עורכי דין ויועצים; קבלן הקוצב שכרו, האם ייאמן כנגד בעה"ב; משביח נכסי חברו.

ה. חיובים וקניינים – בעלות על ספר תורה; נזקים ויחסי ממון בין שכנים; דיני אונאה בימינו.

ו. שונות – מצוות עדות; רוב וסטטיסטיקה בהלכה; תפקוד בתי הדין בגולה; הצעות מעשיות לייסוד בתי דין לדיני ממונות ולהנחלת משפט התורה; מעשה הבא בעבירה; בעניין עשיית פרוזבול למנהלי בנקים.

שערי צדק ג

הרצאות שניתנו בכנס השנתי האחד עשר לדיני ממונות – שנת התשס"ב – בנושאים:

א. חיובים בגין אחריות מקצועית – נזקי אולם ורסאי לאור ההלכה; אחריותם של יועצים

ב. כלכליים; אחריות נזיקית של בעלי אומניות; אחריות המהנדס להתמוטטות אולמי ורסאי; נזיקין עקב ייעוץ מוטעה; חיוב תשלומי פיצויים בגין רשלנות רפואית.

ג. נזקי שכנים ובתים משותפים – דייר עליון שפגע בניקוז המים והזיק את התחתון; העתקת צינור ביוב משותף למקום אחר; דין הסתרת נוף כתוצאה מבנייה; השגת גבול בין שכנים.

ד. המחשבים בדיני ממונות – האינטרנט בהלכה; נזק וחבלה על ידי קוד מחשב.

ה. דיני נזיקין – בגדר אדם המזיק; אמצעי שמירה וביטחון הגורמים נזק ומטרד לאחרים; בענייני גרמא וגרמי; דיני נזיקין בהפרת הסכמים.

ו. שונות – זכויות הקונה שקיבל דירה פגומה ומכרה; פסילת שוחט; חיוב יותר מן הדין למאן דלא ציית דינא; ממון ציבורי, שיתופי או שאין לו תובעים; פיצויים על עיכוב כספים; הסכם בע"פ לרוטציה; בעניין מזונות הבנים.

שערי צדק ד

הרצאות שניתנו בכנס השנתי השנים עשר לדיני ממונות – שנת התשס"ג – בנושאים:

א. דיני שומרים – שוד הכספות, אחריות הבנק כלפי הלקוחות; גדרי איסור שומר שמסר לשומר; אחריות בית הכנסת על ספרי התורה שבו; אחריות שותפים בתורת שומרים; קבלת השמירה ע"י השומר; חיובי שומר במכירת הפיקדון אם הפיקדון ניזק; שמירה בבעלים בשומר שמסר לשומר; השמירה בפסיקה כשהיא נלווית לעסקה אחרת; שומר שחזר והפקיד ביד הבעלים; אחריות מארח על נזקי אורחיו בנכסים מושאלים; חיוב השוכר בשמירה על תכולת הדירה; שניים שקיבלו ביחד פיקדון לשמירה; שומרים שביטחו את הפיקדון והפיקדון נגנב או נאנס.

ב. דיני נזיקין – התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים; פגיעה במסיק זיתי נכרים; המזיק בדרך לדבר מצווה; אחריותם של יועצי השקעות; שמירה מהיזק ראיה.

ג. הסכמים ממוניים – יחסי ממון בין בני זוג; שותפות עסקית עם מחלל שבת; התחייבויות חוזיות של שוכר ומשכיר וביטולן; מתנה שומר שכר להיות כשומר חינם.

ד. מוסר, יושר והגינות – מוסר עבודה בדיני ממונות; התרמת צדקה בפומבי לפי ההלכה; אמונה ואמינות; אחריות נבחרי ציבור על ענייני הציבור.

ה. שיפור סדרי הדין – סמכות דיון מקומית; אופיו של בי"ד לממונות לאור שבועת השומרים.

שערי צדק כרך ה

הרצאות שניתנו בכנס השלושה עשר לדיני ממונות – שנת התשס"ד – בנושאים:

א. דיני הצדקה במשפט התורה – חובת הקהל בהחזקת לומדי תורה; שיעור צדקה במזונות ילדים; מקבצי נדבות – לתרום לכל פושט יד או לבדוק אחריהם; מניעת גזל מתנות עניים - כיצד?; צדקה במחשבה – האם הוי כנדר? ; חיוב מזונות בדין צדקה; צדקה וחסד בדין ובמשפט; דיני הצדקה במשפט התורה; יש לו ואינו רוצה להתפרנס משלו; צדקה לקרובים.

ב. דיני חינוך והוראה במשפט התורה – השלכות ממוניות בתוכחת הרב לתלמידיו; מורה שהזיקה בביה"ס – מה דינה? ; החינוך – חובה או זכות?; הכפייה לקיום מצוות במסגרת החינוך ובמשפחה; ענייני חושן משפט הכרוכים בחינוך בישיבות; ענייני חינוך – היבטים ממוניים; האם מחנך חייב לחנך בניו במסגרת עבודתו?

ג. דיני שיכון ובנייה במשפט התורה – מי שחזר בו מהסכם שכירות או מכירה של דירה; תשלום הוצאות על איתור מקור נזק בבית משותף; דיני ממונות בענייני בתים משותפים; על היזק ראייה; שמאות מקרקעין במשפט העברי; חזקת שלוש שנים בדירה רשומה במשרד רושם המקרקעין ע"ש המערער.

ד. שונות – המזיק רכוש מבוטח – מי חייב לשאת בנזק? ; האם ביה"ד כופה על לפנים משורת הדין? ; אדם המזיק ; בגדרי חיוב לתלמוד תורה ולגמילות חסדים.

שערי צדק כרך ו

הרצאות שניתנו בכנס הארבעה עשר לדיני ממונות - שנת התשס"ה - בנושאים:

א. נזקי שכנים (היזק ראייה וצנעת הפרט) – היזק ראייה אצל שכנים; צנעת הפרט במשנת הרמב"ם; צנעת הפרט בכניסה לביתו של אחר.

ב. נזקי שכנים (פגיעה בזכות לבנייה ובזכות לאור) – האפלת חצר חברו ודרך בניית מרפסת; בנייה של גג משותף בניגוד לרצון השכנים.

ג. נזקי שכנים (מניעת הנזק וחיוב על הנזק) – בעיות תכנון ובנייה בימינו; גדרי איסור בהצבת אנטנות סלולאריות; הוצאת צו מניעה בגין נזקי רעש; היחס שבין חיוב הרחקה בשכנים ותשלומי הנזיקין; דרך קביעת החייב בסילוק נזק; סגירת חלון מול שכנים בניגוד לצוואת רבי יהודה החסיד; לימוד תורה בקול המפריע לשכן; בגדר האיסור להזיק ובחיוב גרמא בדיני שמים.

ד. איכות הסביבה – מעלת איכות הסביבה ביהדות; יחסו של האדם לסביבה במשנת הרב קוק; איכות הסביבה מול נוחיות האדם.

ה. תכנון ובנייה – אחריות מפקח בנייה על אתרי בנייה; בעיות תכנון ובנייה בימינו.

ו. שונות (הכרעת רוב, רמאות ועשיית דין ומינוי אישה) – קביעת הרוב בבניין בית כנסת; רמאות בקנייה ועשיית אדם דין לעצמו; מינוי אישה לתפקידי שררה.

שערי צדק כרך ז

הרצאות שניתנו בכנס החמישה עשר לדיני ממונות – שנת התשס"ו – בנושאים:

א. שער הביטוח – היבטים ממוניים: מצות השבת אבידה בנכסים מבוטחים; תביעת נזיקין כנגד מבוטח צד ג'; חיוב חברת ביטוח שלא על פי דין תורה; דין המבטח רכושו של אחר על רקע הלכת "העושה סחורה בפרתו של חברו"; מצות פדיון שבויים ושימוש בה כביטוח; המבטח רכושו של אחר.

ב. שער הבנקאות – I ירושה ומשפחה: ירושת הבעל בחשבון בנק האישה; ירושת בכור בחשבונות בנק על שם אביו; חסכונות והשקעות בניירות ערך ביחסי ממון בין בני זוג. II ערבות – יסוד דין ערבות; ערבות במשכנתא והתחייבות בדבר שאינו קצוב. III ריבית - היתר עיסקא במניות הבנקים; תורת ריבית בבנקים בני ימינו.

ג. שער דיני ממונות – כללי – פירוק שותפות; דין הודאה כנגד הודאה; ערב ומלווה המכחישים זה את זה; בנקט בשבת; זכויות הבעל בתגמולי עבודת האישה; בחיוב הבעל ברפואת אשתו או ברפואת בניו ודין רפואת אלמנה מנכסי בעלה; בעניין אונאה בספר תורה; בעניין מי שהיה נשוי לשלוש נשים.

שערי צדק כרך ח

הרצאות שניתנו בכנס השישה עשר לדיני ממונות – שנת התשס"ז – בנושאים:

א. שער תורת חיובי נזיקין בשעת מלחמה – חיובי נזיקין בעת מילוי תפקיד ביטחוני, בעניין רץ מתוך פיקוח נפש והזיק ממון חברו, חייל שהזיק בשוגג אגב תפקידו, חיובי נזקי פגיעת טיל בדירה שאולה או שכורה, הצלת נפש בהפסד ממון חברו, המלחמה כמכת מדינה בהלכה, דין השואל על נכסים מושאלים שהופגזו במלחמה, גדרי אונס ביום האחרון, תביעות נזקי מלחמה לאור משפט התורה בחוק והמשפט הבינלאומי.

ב. שער תורת השכירות והחוזי בזמן המלחמה – תשלום עבור אירוח בבית מלון שהופרע תכופות ע"י טילי אויב, חיוב תשלום שכירות מקום לינה ואירעה מכת מדינה, ביטול כנס עקב מלחמה, ביטול שכירות אולם מחמת אונס, בעניין דמי שכירות וחזרה משכירות ושכר אברכים במלחמה, תשלום שכר פועלים שלא עבדו בזמן המלחמה, תשלום שכר נסיעות גבוה שנדרש בשל ניצול מצוקת נוסע בעת מלחמה, הפחתת דמי שכירות בשל ניצול ירידת ערך המושכר בעת מלחמה, ביטול חוזה קניית דירה עקב פריצת מלחמה, דיון הלכתי בדין ביטול התחייבות.

ג. שער תורת חיוב מזונות וזכויות האישה – חיוב מדור אישה בזמן מלחמה, מזונות לבן המסרב להיפגש עם אביו, זכות הבעל בכספי פיצויי אשתו בגין נזקי מלחמה, שמירה על זכויות האישה במות בעלה, תביעת אב לפטרו ממזונות בנו שאינו רוצה לראותו עקב מלחמה.

ד. שער דיני ממונות כללי – אומן קונה בשבח כלי, פיצוי על גרימת נזק, כדי מחסורו בהלכות צדקה

ה. שער תורת סדרי המשפט - חוקרים פרטיים בהלכה ובמשפט הכללי, כוח טובי העיר בסכנה ליחיד או ציבור, על הערעור בהלכה ובזמן הזה.

ה. שער בתורת המשפט במשנת הגר"י הרצוג – לדרך הסבא הגר"י הרצוג, מדינה יהודית ודמוקרטית במשנתו של הרב הרצוג, שימור מורשת הסבא הגר"י הרצוג, על הגר"י הרצוג האיש ותקופתו, תרומת הגר"י הרצוג לביסוס סמכות בתי הדין בענייני ממונות ולקביעת דרכי התנהלותם.

שערי צדק כרך ט

הרצאות שניתנו בכנס השבעה עשרה לדיני ממונות – שנת התשס"ח – בנושאים:

א. הסכמי ממון וחלוקת רכוש בתא המשפחתי – חלוקת רכוש בני הזוג, הסכם נישואין לגישור, היבטים הלכתיים ממוניים בהסכמים ממונים קדם נישואין, החזרת מתנות במורדת ומורד וחוק שיווי זכויות האישה, זכויות האישה למדור יחודי מול זכות הקניין של הבעל במדור, חיובי בעל אלים באישה שעזבה את הבית.

ב. חיובים והתחייבויות במזונות האישה – התחייבות הבעל בהסכם גירושין לזון אשתו ונשתנו הנסיבות, חיובי מזונות לאישה ופריעתם מפירות שביעית וכפיית הבעל לגט, תביעה להגדלת מזונות לפני בית משפט לענייני משפחה, תביעת מזונות בבית משפט לענייני משפחה (מאמר תגובה).

ג. דיני ממונות בשטר הכתובה – התחייבות בסכום מופרז בכתובה, משפט הכתובה בימינו הלכה למעשה, זכאות אישה לכתובה כאשר אינה נוהגת בצניעות, דיני הממון שבכתובה לעומת חוק יחסי ממון.

ד. דיני ממונות בתא המשפחתי – כללי: תורת דיני ממונות בתא המשפחתי, זכויות הבעל ושלילתן מדין אשתו כגופו, גירושין פיקטיביים כדי להבריח נכסים.

ה. דיני ממונות בתא המשפחתי – אישה שהזיקה, שותפות ואונס בנזיקין.

ו. תקפם של חוקי המדינה והסכמה בערכאות – תוקפם של חוקי המדינה מכח מנהג או התחייבות, תוקפם החוקי של חוקי המדינה בדיני ממונות

ז. שונות – הסכמה בערכאות דינה כמתנה בכפייה, בסוגיית גט מוטעה, אומד דעת לביטול מקח או התחייבות, החזרת חשש סחורה גנובה לבעלים.

שערי צדק כרך י

הרצאות שניתנו בכנס השמונה עשר לדיני ממונות – שנת התשס"ט – בנושאים:

א. דיני ממונות בנזקי תאונות דרכים: נהג הפוגע ברכב חונה כדי למנוע תאונה חזיתית; פיצויים לילדים שנפגעו בתאונות דרכים; מניעת תאונות דרכים; רכב שניזוק מערמת עפר; גדרי נהג המזיק בדרך מצוה ושומת נזקי תאונה; חוקי התנועה כתביעה נזיקית; שומת נזק בתאונת מכוניות; לטיבו של נזק ע"י נהג האם נחשב אדם המזיק או ממון המזיק.

ב. דיני ממונות בנזקי שכירות רכב: אחריות נזיקין ברכב שכור; שומת נזק בשריטות זעירות ברכב; המזיק רכב מושאל על ידו וגדרי חיובו; כיסוי ביטוחי בנזקי רכב גנוב להגדרת גניבה במשפט העברי.

ג. דיני ממונות בנזקי אדם ובעלי תפקיד או רשות: חובת הבעל לשלם קנס אשתו שחצתה כביש באור אדם; אחריות אישית ומקומית במשפט התורה; אחריות פיקודית בגרימת נזק שנעשה באמצעות כלי נשקו של חייל; נזקים שנגרמו עקב הוראת הזולת; גבולות חיובי אדם המזיק; הטעיה בפוליסת ביטוח; בעל תפקיד שהזיק בעת מילוי תפקידו; אחריות נזיקית של רשות מקומית; בדין חיובי קטן בתשלומי נזיקין.

ד. דיני ממונות בנזקי הוצאת דיבה ולשון הרע: תביעת בעל תפקיד ציבורי בגין הוצאת דיבה; לשון הרע – הפן השלילי והפן האזרחי.

ה. דיני ממונות בנזקי מסחר וחברות: תביעת נזיקין עקב הפרת הבטחה לגמ"ח; כלכלה וביטוח כלכלי; בענין יורד לאומנות חברו ופסיק חיותיה.

ו. פשרה ובוררות: כיצד מפשרים – בין פשרה לצדק; בוררות נזיקין.

ז. שונות: צעדי אכיפה ממוניים כנגד סרבני גט; חיוב גרושין על האשה בשל הגינותה; שומת נזקי נדל"ן או מטלטלין; מעמדם של חוקי המדינה (סיכום כנס דייני בתי הדין לממונות).

שערי צדק כרך יא

הרצאות שניתנו בכנס התשעה עשר לדיני ממונות – שנת התש"ע – בנושאים:

א. היחסים בין המשלח והשולח: שליחות והרשאה לאור ההלכה; הרשאה לתביעה – הקנאה אגב קרקע על ידי מי שאין לו קרקע; גדרי שליח ומשלח; האם יש הבדל בין שליח ופועל; שליח שנהנה ממבצע בזכות שליחותו; אחריות שליח ומשלח בדיני גויים.

ב. השליחות בעניינים שונים: שליחות ואפוטרופוסות בכספי ציבור; שליחות לדבר שלא בא לעולם; מילי לא ממסרי לשליח; חלוקת השותפין בכתבי הקדש.

ג. יועצי עסקים בהלכה: הברוקרים לאור ההלכה; מעמדו של סוכן ביטוח; יעוץ כושל של וע"ד.

ד. שותפות בנדל"ן: השותפות בבתים משותפים – זכויות וחובות; בניית דירה על גג משותף כשהשכנים מתנגדים לכך; עסקת קרקעות; עסקאות קומבינציה בנדל"ן.

ה. שותפות בתא המשפחתי: "הלכת השיתוף" לאור משפטי התורה; הסכם בין בני זוג; חוק יחסי ממון בהלכה; אנא אפלח ואזון (כפית הבעל לעבוד למזונות האשה); ביטול הזמנת פועל (גדרי קנין שכירות שבין עובד למעביד).

ו. שותפות בזכויות ועסקים: המחויבות להחזרת גלעד שליט לאור ההלכה; שותפות עם בעלי זכות; שותפות עסקית; זכות עשיית רווחים במתווכים וכיו"ב; בדבר זכיה במכרז אם מחייבת דמי תיווך ודמי תיווך ששולמו מראש; מבצע (1+1) "קנה אחד וקבל שני חינם" לאור ההלכה.

ז. משפט השותפות: השותף בהליך השיפוטי; מחלוקת בין שותפים בנכס ביחס למועד מימושו; חיוב שבועת השותפים.

ח. כללי: ביטוח חיים, פיצויים וקרנות שמתקבלים לאחר המיתה האם דינם כירושה; מעמדם של נכסי עזבונות שלא ידועים בעליהם; מהותו של ייפוי כח בלתי חוזר; דינא דמלכותא בזמן הזה בארץ ישראל; יסודות הדמוקרטיה רק במשפט התורה; הסתמכות על אומדן דעת (סיכום כנס דייני ביה"ד לממונות).

שערי צדק כרך יב

הרצאות שניתנו בכנס העשרים לדיני ממונות – שנת התשע"א – בנושאים:

א. מיהו יורש: בן שנולד מהפריה חוץ גופית האם יורש את אביו? ירושה בבן הנולד ממבחנה, זכות הירושה של מי שהורתו החלה אחר מות המוריש, ירושת פקדונות קדושי השואה, שטר התחייבות לבן מאומץ.

ב. מהי ירושה: פיצויי "ביטוח חובה" ו"ביטוח חיים": ירושה או תשלומי פיצויים ליורשים, חלוקת כספי עזבון הנמצאים בקופות גמל ובחברות ביטוח לרבות פיצויי תאונה קטלנית, ירושה במשרות ציבוריות, בית בירושת שררת האם, ירושת רבנות וחזנות מכח דין ומכח צוואה, ירושת ספר תורה, ירושה בזכות היוצרים.

ג. יורש הלכתי ויורש חוקי: ירושת הבכור בימינו, בן ממשיך במשק חקלאי, צרת הבן - "בן ממשיך" במשק חקלאי - היבטים הלכתיים, ירושת בנות נוכריות.

ד. ירושה מכח צוואה: העברת נחלה מהיורשים בחיים וצוואה אחר מיתה, אישור או קיום צוואת אשה נשואה ע"י בי"ד, צוואות הדדיות, תוקף צוואה בלא קנין, ואימתי מצוה לקיים דברי המת, רישום קרקע בטאבו על פי צוואה, תנאי בירושה, צוואה מול שטר יפוי כח - מי גובר.

ה. הקדשות, התחייבויות ורצון המת - מצווה לקיים דברי המת - מצוה או קניין, ומי מצווה לקיימה? מוריש נכסיו לצדקה במקום יורשיו, ערב קבלן שהתחייב בכת"י בלי עדים ומת, אם גובים מיורשיו, תביעות נוגדות על עזבון שהוקדש לצדקה.

ו. הסכמים ועסקאות בירושה: מכירת ירושת נכסי דלא ניידי על ידי קטן, טענת טעות לביטול הסכם ירושה.

ז. ירושת הבעל / שונות: ירושת הבעל את אשתו בכספי ניירות ערך, תכניות חיסכון ובעו"ש, ירושת הבעל בבני זוג בהליך גירושין או פרודים, ירושת הבעל דאורייתא או דרבנן ודין סילוק הבעל מנכסי מלוג של האשה ומירושתה, הסתלקות הבעל מזכות פירושת וירושה, העקרונות ההלכתיים לאיסור פניה לערכאות להוצאת צווי ירושה, חיוב תשלום ומחירו בנוסע במונית שנקלעה לפקק ומבקש לירד, הסתמכות על אומדן.

שערי צדק כרך יג

הרצאות שניתנו בכנס העשרים ואחד לדיני ממונות – שנת התשע"ב – בנושאים:

א. המונופול והצדק החברתי: המונופול כצדק חברתי, התמודדות ההלכה עם מונופולים, מונופול חיובי בדבר שיש בו חיי נפש

ב. מסחר הוגן והצדק החברתי: קנס ופיקוח על מחירים, פרסומת מסחרית – האסור והמותר, תביעת אונאה בפחות משתות במוצרים בפיקוח ממשלתי, זכויות יוצרים וירידה לאומנות חברו, תרגילי מסחר בראי ההלכה, עסקאות ה'טייקונים' לאור ההלכה

ג. דיני עבודה והצדק החברתי: עבודה בכפייה וערכי החברה וצרכיה, צדק חברתי ביחסי עובד ומעביד, ביומו תתן שכרו כצדק חברתי

ד. מדיניות כלכלית חברתית והצדק החברתי: המלצות הוועדה לשינוי חברתי כלכלי לאור ההלכה, כפיפות הפרט לכלל החברתי, טובת הכלל כשיקול להתערבות בזכויות ממון הפרט, שיקולי פיקוח נפש מול שיקולים חברתיים בתכנון תקציב, האם השמיטה מצווה חברתית?

ה. דיני מסים והצדק החברתי: ז' טובי העיר כב"ד בעירם או כמלך בעירם? חלוקת מיסים על פי ההלכה בימינו, איסור מתן שוחד לפקיד בשלטון לזכות ברשיון או הנחה במס

ו. דיני צדקה והצדק החברתי: עשירים ועניים במשפט התורה, צדקה על פי ההלכה, נטילה מן הצדקה לשמירת רמת החיים שהורגל בה

ז. היבטים שונים של צדק חברתי: מאחז על אדמה גזולה, אונאה ומקח טעות במכירת רכב, שיקולי יושר בפסיקת בית דין, שכרו של "מאכער" להוציא כסף מבי"ל שלא כדין, חינוך ציבורי כצדק חברתי, צדק חברתי וזכויות אדם בראי משפט התורה

ח. כללי: גדרי 'מי שפרע' ומשא ומתן באמונה, 'היתר עסקה' בריבית גבוהה, בענין פגמים גנטיים

שערי צדק כרך יד

הרצאות שניתנו בכנס העשרים ושניים לדיני ממונות – שנת התשע"ג – בנושאים:

א. הסמכות להטיל מיסים: התוקף ההלכתי של נבחרי ציבור (ועד מקומי וכד') בהטלת מיסים, הפקר בית דין הפקר כיום, וסמכותם של "טובי העיר", סמכות משפטית הלכתית להטלת מס ציבורי.

ב. ההלכה וחוקי המיסים: דינא דמלכותא או דינא דגזלנותא, מס ארנונה לאור ההלכה, חוקי מיסים בפסיקותיו של הגרי"ש אלישיב, מיסוי על פי ההלכה.

ג. חלוקת המיסים: אפליה בנטל המס, הגדלת נטל המס – חלוקת צודקת?, הטלת מס על קבוצה שאיננה שותפה בקבלת ההחלטות, סף המס ומס הכנסה שלילי לאור מקורות ההלכה, פטור מיסים לחלק מהקהל במס עתידי, מיסוי פרוגרסיבי או מיסוי אחיד לפי דברי חז"ל, גדרי פטור תלמידי חכמים ממיסים.

ד. מיסים מקומיים וקהילתיים: מיסים במושב, בענין מס ועד בית, גביית מס מוניציפאלי ביישובים קהילתיים בראי שינויי הגבייה העדכניים, בחיובי בניין משותף, חיובי תשלום לוועד בית בבניין משותף.

ה. מס ושותפות: שותפות בפטור ממס, חיובי תשלומי מיסים כאשר אינו משתמש או שאין לו צורך ברכוש המשותף, ירושת הבעל בחשבון בנק משותף, זכויות יורש בהחזר תשלום.

ו. מיסים וצדקה: איך לעזור לעניים – צדקה או מיסוי? מיסים, צדקה וסעיף 46 לפקודת המס, צדקה ומיסים.

ז. גביית המיסים: בעניין אדם שפרע חוב המס של חברו שלא בידיעתו, מבריח נכסי חברו ממס או ממכס – הריוח למי, לשקר בענייני מיסים – כדי לקבל את האמת, אונאה בהעמדת פני עני, רכישת מוצרים שהחורמו בגין חיובי מס – היבט הלכתי חברתי, ריבית והצמדה בפיגור תשלומי מס, נתינת יד להעלמת מס.

ח. שונות: הוצאות משפט – סיכום כנס לדייני בתי הדין לממונות, ארץ ישראל ומשפט התורה – רעיון ומעשה.

שערי צדק כרך טו

הרצאות שניתנו בכנס העשרים ושלושהלדיני ממונות – שנת התשע"ד – בנושאים:

א. הוצאה לפועל בהלכה: ההוצאה לפועל והשלכותיה על פי ההלכה, יישום פסה"ד הרבני ע"י הוצאה לפועל, השפעת אי היכולת לאכוף פסקי דין בבתי משפט והוצל"פ בנושאים גונטיים על פסיקת ההלכה, דרכי הוצאה לפועל – הצדק בהגבלת זכויותיו של הנושה, האם להוצאה לפועל דין ערכאות, נושה בתפיסת כספי מזומנים של החייב, ביצוע שטר בהוצאה לפועל.

ב. פשיטת רגל: פשיטת רגל לאור ההלכה, הכרזת 'פשיטת רגל' בהלכה, קביעת דין תורה רקע פשיטת רגל של הנתבע.

ג. פשיטת רגל במשפחה: פשיטת רגל במהלך גירושין, הקדמת מזונות האשה מסידור לבעל בע"ח, גביית כתובה ע"י הוצאה לפועל.

ד. הסדר חוב לפושט רגל: כפיית הרוב לפשרה בויתור על חלק מהחוב, משפט מבוים – תספורת לטייקונים (אופן החלוקה בין הנושים לפי ההלכה, אופן הייצוג של כל הגורמים בפשיטת רגל, הרב דוד בס, חב"ד – אופן חלוקת נכסי הנשייה בין הנושים לפי ההלכה), תיקי חדלות פירעון בבתי דין לממונות, האם יש לסגור ישיבה על מנת לפרוע חוב?

ה. מהלכות פושט רגל: פשוט רגל שהשתקם – האם חייב להחזיר חובותיו? גבייה מסחורת סוחר פושט רגל שטרם שולמה, מאסר לבעלי חוב – על פי ההלכה?

ו. חברה בע"מ ופשיטת רגל – הגדרה הלכתית לחברה בע"מ, "תספורת" לאג"חים של חברות הנתונות בקשיים

ז. שונות: זהירות בהערכת נזיקין בתאונות לצורך גביית דמי ביטוח, טיפול בגינות נוי פרטיים וציבוריים – בשביעית, היתר פניה לערכאות, הצעה בהוצאות משפט – סיכום כנס דייני בתי הדין לממונות

שערי כרך טז

הרצאות שניתנו בכנס העשרים וארבע לדיני ממונות – שנת התשע"ה – בנושאים:

א. שחיתות ציבורית – הדברתה: השעיית ראש עיר שחשוד בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים – משפט מבוים; ההתמודדות אל מול השחיתות הציבורית, חשיפת מעשי שחיתות בחברה, בארגון ובשלטון; בלמים ואיזונים למניעת שחיתות.

ב. שחיתות במינוי דיינים: מינוי הדיינים בימים ההם ובזמן הזה, מינוי דיינים כהלכה, איסור נתינת שוחד לגוף הבוחר דיינים ורבנים בישראל.

ג. שיחוד דיינים: שוחד של דיינים ועובדי ציבור; דיין גיור שקיבל תשלום בגין התהליך; שוחד בשיפוט, במינהל ובבחירות; קבלת טובות הנאה בתהליך גיור.

ד. שיחוד עובדי ציבור: שוחד לעובד ציבור ובמינויים ציבוריים, טובת הנאה לפקיד ציבור, טובת הנאה כשוחד בממונים על הציבור ובמנהיגי השלטון, על דרכי שוחד ושחיתות בחברה, טובת הנאה ושנאת מתנות ביחס לעובדי ציבור ע"פ ההלכה והחוק במדינה

ה. שחיתות בפיננסים, ברפואה, בהקדש ובעבודה: שחיתות בגופים פיננסיים, שחיתות בעולם הרפואי, התנהלות פגומה של נאמנה הקדש, הרעת תנאי עבודה, שכר בטלה בסכום מופרז – האם יש בו משום איסור?

ו. עוולות בשיפוט, בנזיקין, בקידושין ובמשפחה: לא תגורו מפני איש, הסתלקות מן הדין;  השקפות עולם ורגשות הלב המעוותים הלכה, משפט וחוק; הזיק חבירו במהלך משחק או במצב שכרות; אם יש לחוש קידושין הנעשים דרך שחוק וקלות ראש (ובטבעת שאינה שלו); דינא דמלכותא בשלטון דמוקרטי; חובות הבן להגינות ויושר אל מול כיבוד אב.

ז. הברחות מכס והעלמות מס, פיסולי דיינים ועדים: בביאור דעת הרמב"ם באיסור הברחת מכס, סיוע לחברות ציבוריות בהעלמת מס, פסול דיינים ועדים למפרע, פסול נוגע לעדות – עקרונות ויישום למעשה.

שערי צדק יז

הרצאות שניתנו בכנס העשרים וחמשה לדיני ממונות – שנת התשע"ו – בנושאים:

א. סמכות הציבור למנות מינויים ציבוריים: הסכמת העם והחכמים במינוי הרבני בימינו, מהיכן נובעות הסמכויות השלטוניות כשאין סנהדרין? לסמכותם של בתי הדין הממלכתיים ורבני הערים במדינת ישראל בהוראת ההלכה ויישומה, חברי עירייה ומנהיגי הקהל ורבני בית הכנסת כ"טובי העיר", תוקף מינוי מדינא דמלכותא

ב. אופן בחירת רבנים, דיינים ונבחרי ציבור: כיצד בוחרים מנהיג מדינה, מינוים ציבוריים וועדות איתור, מינויים – רוב בניין או מניין, דמוקרטיה והסכמת הבוחרים – שלטון ודיינים, ירושת רבנות בזמן הזה, מינוי נבחרי ציבור על ידי גורל, היחס בין הממנים לנבחרים

ג. מינוי נשים וגרים – מינוי אשה לתפקיד רבני, בחירת נשים לתפקידים ציבוריים בישובים קהילתיים, נשים כמשגיחות כשרות, מינוי גרים לתפקידים ציבוריים ברבנות ודיינות

ד. נבחרי ציבור או ממוניו שנהגו שלא כדין – משפט מבויים: דין הדיינים שהוציאו כתב סירוב – דין המדינה ודין תורה, תביעת נזיקין נגד ח"כים שתמכו בממשלת שרון ובתקציב פינוי גוש קטיף ובהסכמי אוסלו, פיטורי מלמדים ורבנים מחמת פשיעה, הדחת רב מכהונתו, הורדת אדם ממינוי

ה. דין הבוררים: בורר בלי הסכמת הצדדים, נטילת שכר של בוררים בזבל"א

ו. זכויות וחובות נבחרי ציבור: חובת מנוחת נבחרי ציבור, תלמיד חכם או מעורב עם הבריות? (חובת הרב להיות מעורב בדעת הבריות)

ז. שונות: דרך הפסיקה בבתי הדין, כבוד חכמים גם כשיש חילוקי דעות, עדות מומחה בהלכה, חיוב ערב על הלוואה מפוקפקת, תביעת כתובה שעברה עליה שמיטה, שיעור חיוב תשלום בעבור גזילת אתרוג מהודר מחבירו או שהזיקו.

שערי צדק יח

הרצאות שניתנו בכנס העשרים וששה לדיני ממונות – שנת התשע"ז – בנושאים:

א. קרקע ציבורית וקרקע לאום: קרקעות מנהל מקרקעי ישראל ומעמדם ההלכתי, ריבונות ותקומת מדינת ישראל – השפעה על עיצוב הלכות, סמכות עירונית לעריכת חופה ברחובה של עיר, זכות הרב למכירת בית הכנסת

ב. גבולות קניין הפרט: מניעת בעלים להשתמש במקרקעין מטעם היזק ראיה, עיכוב בניה עקב הסתרת קרני השמש לדוד"ש וחיוב בהוצאות שינוי מיקום קולטי דוד"ש, הקמת גן ילדים בבניין מגורים, מיצר שהחזיקו בו רבים, עבודת המשטרה וקניין הפרט

ג. עיקול, שעבוד והפקעה של קניין הפרט: גדר הפקעת בתים ביובל, משפט מבוים – פינוי מתיישבים מקרקע פרטית ביהודה ושומרון, הפקעת קרקעות פרטיות במרחבי ארצנו ע"פ ההלכה, פיצויים על הפקעת קרקעות ע"י המלך או השלטון (ממשלה נבחרת), שיעבוד ועיקול דירות

ד. חוק, משפט, הלכה וסמכות שיפוט בקניין הפרט: הילכת השיתוף וחוק יחסי ממון ותוקף היתר מכירה, סמכות בית הדין ובית המשפט בתביעות חלוקת רכוש וכתובה, סמכות ביה"ד בסכסוך בין אדם פרטי לציבורי

ה. השפעת ההלכה על קניין הפרט והכלל בארץ הקודש ובירושלים: קביעת שכר לנאמן ההקדש, זכויות אדם בתחומי הקניין הגוף והדת אינם מרשם להתאבדות לאומית, קניית והשכרת דירה בירושלים, בעלות על מניות במפעל מחללי שבת, השלכות ביקורו של האפיפיור בנדיקטוס ה-16 בארץ ישראל, קידוש השם כשיקול בפיטורי עובד ציבור

ו. זכויות קנייניות מכוח החוק: הזכות הקניינית שבמענק המדינה, סיכום כנס דייני בתי דין לממונות בנושא מעמדה ההלכתי של חברה בע"מ

ז. נושאים שונים: תוקף נישואין רפורמיים, יתרונות ומעלות משפט התורה בזמן הזה, זכות מדינת ישראל על שטחי מדינת ישראל בארץ ישראל, בתי דין לממונות חזון ומציאות, חיובי מזונות בבן אצל אמו, סמכות המדינה במשפט האזרחי והפלילי, תשלום נזקי שכנים ברכוש המשותף.

שערי צדק יט

הרצאות שניתנו בכנס העשרים ושבעה לדיני ממונות – שנת התשע"ח – בנושאים:

א. ההפגנות בהלכה: ההפגנות בחוק ובהלכה, המקור להפגנה, ההפגנה לאור ההלכה.

ב. הזכות והחובה להפגין: לשורשיה וטיבה של זכות ההפגנה, הפגנות לשם שמים, זכות ההפגנות במרחב הציבורי, חובת המחאה בזמן הזה, כנגד מי יש זכות להפגין ולמי יש סמכות להכריז על הפגנה, הזכות להפגין.

ג. כנגד מי וכנגד מה מפגינים: הפגנות נגד חילול ההלכה חובה או רשות, דרכי מחאה כנגד נותני שרות בחנויות או פרסומים לא צנועים, משפט מבוים הפגנות נגד דיין היושב בדין, סיכום טענות מטעם שכניו של אפרים ומטעם המדינה (שהצטרפה כצד להליך בשל חשיבותו הציבורית), עיקרי טיעון מטעם איתי, האמרגן והיזם של ההפגנות השבועיות בשכונת מגוריו של הדיין, פסק דין הפגנות נגד דיין היושב בדין, חוו"ד לפסק הדין הפגנות נגד דיין היושב בדין, תוספת לפס"ד של כב' אב"ד הרב רצון ערוסי.

ד. ההפגנות כאמצעי אכיפה: הרחקות דרבנו תם והפגנות נגד מסרבי גט, כפייה ע"י הפגנות כדי לקיים פסק בית דין, זכות ההפגנה ומגבלות ראשונות עליה באשכנז בימי הביניים עיכוב תפילה וקריאה בתורה באשכנז בזכות מחאה, דרכי ההפגנות בקהילות ישראל בעבר.

ה. אחריות משפטית בגין הפגנה: הפגנה במקום נזק ליחיד ולציבור, מזיק בהסכמה בזמן ההפגנה, הפגנה ומחאה האסור ומותר לשוטרים ומפגינים, גרימת נזק ע"י הפגנות במרחב הציבורי

ו. גבולות ההפגנה: הפגנות ופיזורן עפ"י ההלכה, הזכות להפגין וזכות הציבור לשקט, עריכת הפגנה בבית כנסת

ז. נושאים שונים: חיוב על מניעת דיווח, מחלת נפש שהתפרצה סמוך לנישואין ספק מקח טעות, עילת גירושין ופטור מכתובה, סמכות המפכ"ל ומשטרת ישראל

שערי צדק כ

הרצאות שניתנו בכנס העשרים ושמונה לדיני ממונות – שנת התשע"ט – בנושאים:

א.     יחס ההלכה לחוקי התעבורה – תוקפם של חוקי התנועה, חיוב שמירת חוקי התנועה בהלכה, נסיעה מהירה מעל המותר בחוק בתנאים מיוחדים, האם יש חובה הלכתית לציית לחוקי תנועה שאינם נאכפים, השתלבות בנתיב פקוק.

ב.      החובה לשמור על החיים – אובדן חיי אדם בתאונות דרכים פגיעה בקדושת החיים וקדושת ארץ ישראל, חובת הזהירות בדרכים, התאונות וסיבותיהן, ההיתר לצאת לדרכים למרות הסכנות, זהירות בדרכים היזק חנייה, בנזקי תעבורה

ג.       אחריותו של הנהג או גם של מעבידיו – אחריותו המוגברת של הנהג, תאונת דרכים קטלנית אחריות נזיקית ופלילית, פגע באונס ע"י רכב שלא הוכן לחורף האם הוי אנוס או שוגג או מזיד, תאונת דרכי מתוך היסח הדעת מניעה תפילה לנהג ולנהגת ודין גלות לרוצח, תאונות דרכים בנזקים ישירים ועקיפים, משפט מבוים: נהג שיכור שהתנגש והרג אדם, אחריות מעביד על נהגיו בדיני נפשות ונזיקין, הכרעות בין נפש לנפש, כשרות כהן המעורב בתאונה בנשיאת כפיים

ד.      ההתמודדות למניעת תאונות דרכים או לצמצומן – חלוקת משאבים מוגבלים לצורך מניעת תאונות דרכים, מסוגלות קוגניטיבית ומוטורית ואחריות משפטית, בחינת גבולות תפקוד האדם בנהיגה בטכנולוגיית "מציאות מדומה", לא תעמד על דם רעך מן הפסוק בתורה ועד ליישומו במשפט הישראלי, כאמצעי למלחמה בתאונות פגע וברח, הגדרת מעשה הצלה ומעשה רציחה במקרים של תאונות דרכים וכדומה

ה.     אופניים חשמליות ורכב אוטונומי בהלכה – רכב אוטומטי ובעיית הצלת הרבים על חשבון הצלת היחיד, מכונית אוטונומית שהזיקה, קטן המזיק באופניים חשמליות, זכות השימוש באופניים חשמליות, שומר פתאים ה' ביחס לנסיעות בדרכים

ו.       נושאים שונים – מעוברת חבירו במילתא דלא שכיחא, בחיוב הודאה והגומל, על יוזמת החקיקה נגד סרבנים שאינם מצייתי דין, הכרעה במחלוקות בימינו, לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, גיזום בכרם בשנת שמיטה, סיכום פאנל הלכה למעשה בבתי הדין הרבנים ובבתי הדין לממונות

 

לרכישת שערי צדק לחצו כאן

תאריך: 
12/02/15 כ"ג שבט התשע"ה
x

Audio Playlist