דבר מה לא מובן בהנהגת המנהיג את העולם

שאלה: 

לכב` הרב שלום!

א. במקורות שונים ומרובים ביהדות מובאים רעיונות אשר אין אני מבינם בדרך אחרת חוץ לזו שישנו עוד כח בעולם חוץ לקוב"ה, כח סיסטמתי.

אוסיף ואתאר: המשנה הידועה למשל : "רצה הקב"ה לזכות את ישראל , לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.." - מובן מכאן שכאילו בשביל לזכות את ישראל צריך הקב"ה לכופף עצמו ח"ו ל"חוקים" אחרים המנהיגים את העולם - להרבות להם מצוות וכיו"ב, למה הקב"ה "לא יכול" (בהשאלה , כמובן..) לקיים מקרא שכתוב "היטיבה ה` לטובים ולישרים בליבותם" בכך שיטיב להם על כוונתם הטובה ולא רק על קיום המצוות?!
-נדמה כי לעולם יש דרך שבו הוא מנוהל וע"פ מנהל הקב"ה את העולם, כאילו דרך זו היא כח עליון מכחו של קוב"ה ח"ו, אותה הדרך של "קיים מצוה - זכה, לא קיים - לא זכה", ונראה שכאילו דרך זו קודמת להנהגת ה` את העולם ורק על פיה מנהל הקב"ה את העולם.

ב. עוד דוגמה לעניין, קצת אחרת : מובא ב"פתיחת אליהו" למשל, שהקב"ה יצר את העולם בעזרת עשרה תיקונים , מה שנקרא "עשרת הספירות" - מכאן יוצא שכאילו לקב"ה היו כאילו "חוקים וכללים" לבריאת העולם ולא הייתה לו העצמאות העליונה בבריאה. (אולי בדוגמה זו האחרונה הפרזתי קצת ביכולתי העצמית להבין רזי תורה, ואם כיוון מחשבתי מוטעה, מחילה מכבודו).

ג. עוד דוגמה אחרונה : כשדנים בסוגיית "רשע וטוב לו" - מובא תמיד ההסבר ש"הקב"ה משלם לו שכרו בעוה"ז בכדי להאבידו בעולם הבא" - גם כאן, נראה כאילו ישנה חוקיות מסויימת בהנהגת העולם שהיא מעל יכולתו וגבורתו של הקב"ה ח"ו, כאילו הקב"ה לא יכול להאביד הרשע מהעוה"ב רק על כוונתו הרעה, אלא הוא צריך ללכת קודם בחוקיות ההיא של זכויות וחובות האדם בכדי להאבידו. (לדוגמה זאת, יכול אני להשיב על קושייתי בתירוץ שטוב ה` הוא שמאריך ימיו של הרשע בכדי לאפשר לו תשובה, אך עדיין, מביא אני זאת בתור דוגמה והמחשת השאלה.)

ניסיתי לתאר כאן, שכאילו ישנה סיסטמתיות בעולם שלעתים נראית כאילו עולה על כחו של הקב"ה - מה שאין כך ודאי ודאי, וקוצר שכלי ומחשבתי הביאני לידי מחשבתי זו - ועל כן מבקש אני תשובה ופתרון.

בהערכה, בתודה ובמחילה,

תשובה: 

א. חלילה. אלא מאחר והקב"ה ברא את האדם עם בחירה חופשית, ציווהו במצוות לתועלתו הרוחנית. המצוות הן הוראות שימוש שניתנות ע"י היצרן, שהרי הוא יצר והוא ידע את השימוש התקין. ולא שה' כפוף למערכת חוקים, אלא החוקים הם פועל יוצא של בריאתו.
ב. הנח בשלב זה סתרי תורה, והתעסק בלימוד גמרא ופוסקים, כדי שתדע את ההלכה שלאורה תלך.
ג. חוקיות שה' קבע אותה, ואלה הן דרכי ההשגחה של הקב"ה בנו, ואפילו משה רבינו לא הגיע עד חקר.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist