הפרשת תרו"מ

שאלה: 

אני קוטף מהגינה זעתר כיצד עלי לנהוג בעיניין תרו"מ?

אפרש את ספקותיי, הזעתר הוא צמח רב שנתי - האם להתייחס אליו כצמח שגדל בשמיטה ואין צורך להפריש ממנו או מכיון שהגבעולים החדשים צמחו השנה יש להפריש מעשר שני ?אולי מספק עלי להפריש בלי ברכה?

תשובה: 

נראים הדברים כדלקמן, כל שהיה בשביעית הוא הפקר ופטור מתרו"מ, וכל החלקים שהתפשטו בשמינית והשרישו בשמינית, ונלקטו בשמינית, אינם הפקר וחייבים בתרו"מ, אחרי לקיטתן, אף שהם רב עונתיים אינן כאילן, כי הם מתפשטים ומשרישים.
וכך פוסק הרמב"ם בהל' תרומות פ"ב: "הסיאה והאזוב והקרנית שזרען מתחילה לאדם חייבין במעשר".

תאריך: 
17/11/08 י"ט חשון התשס"ט
x

Audio Playlist