טלית קטן

שאלה: 

כבוד הרב שליט"א
שלום וברכה.
על פי הרמב"ם, פרק ג' מהל' ציצית, חיוב ציצית מדאורייתא הינו רק בבגד צמר או פשתים. כל שאר מיני הבגדים חיובם הוא מדרבנן "כדי להזהר במצוות ציצית"(הל' ב).
בדברי מורי בהערה י' על תמיהתו של הרד"ע, הוא כותב "...וטלית קטן אין בו מצווה דאורייתא ויש להזהר בו כמ"ש רבנו לעיל הל' ב' כדי להזהר במצוות ציצית".
האם ניתן להסיק מכך , שמעיקר הדין, טלית קטן של ימינו, שמטרתו היא "כדי להזהר במצוות ציצית" (על פי הסברו של מורי), אין חיוב שיהיה מצמר או פשתים? וכדי לקיים "כדי להזהר במצוות ציצית" ניתן לעשותו משאר מינים?

תשובה: 

טלית קטן ניתן לעשותו משאר מינים, אבל לענ"ד גם לפי מארי, אין לברך עליו, כי אינו צריך עיטוף אלא דרך לבוש בלבד.

ואע"ג שמארי השתמש בביטוי של רבינו, בהלכה ב', כדי להיזהר במצות ציצית, בכל זאת, כל שעשה טלית גדולה, משאר מינים (=לא מצמר ופשתים), והתעטף - מברך, אבל טלית קטנה, גם מצמר ופשתים - לא מברך.

כי כאמור, אינה דרך עיטוף.

והלובשה, מתכוון, שזכרון מצוות ציצית לא ימוש ממנו.

תאריך: 
31/07/15 י"ד אב התשע"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist