תפילה וברכות

שאלה: 

ילמדנו רבנו,
ראני אדם מריח להנאתי את ניחוח הקפה שחור המרוכז בשקית מהחנות,
אמר לי: זה מחלוקת הפוסקים אם צריך לברך ברכת הריח ולכן יש להמנע מלהריח.
שאלתי היא:
א.מה דעת רבנו בעניין?
ב.מדוע אם יש מחלוקת אני צריך לצמצם לעצמי את החיים ולהמנע משפע ה' לברואיו?
האם באמת אמרינן סב"ל רק שלא יחזור לברך מספק, אבל אם אני לא בטוח אם יש חיוב ברכה עליי להמנע מלהנות?

בעניין אחר,
האם לתלות כביסה לפני התפילה נחשב לעוסק בצרכיו לפני תפילה ואסור?
והאם יש חילוק לתלמיד ישיבה כאשר הרבה תלמידים נזקקים למכונה והם טרודים בלימודיהם,האם בהאי גוונא גם אמרינן שהם נחשבים שאסור להם לעסוק בצריכהם לפני התפילה?
ברור שכאשר הוא בביתו והעומס הלימודי מעט יורד - הוא יפנה את תליית הכביסה לאחר תפילה.
מהי דעת הרב בעניין?

תשובה: 

א. מחלוקת פוסקים בעניין ברכה על ריח הקפה.

הגר"ע יוסף - לברך הנותן ריח טוב בפירות, אם נטל הקפה כדי להריחו.

כף החיים בדעה שאין לברך.

ב. אסור לתלות כביסה לפני התפילה, ברכות, יד, א, רבינו, תפילה, ו, ד, שו"ע, או"ח, פט, ג, כי זה בגדר חפציו ובגדר מלאכה.

ואשר לבני ישיבה שיש להם מכונה אחת וטרודים בלימודיהם, מוצע לו שיתלה כביסתו, לפני עלות השחר, עיין דברי מהרי"ק ז"ל על רבינו, שם, הערה י', על בעלי מלאכה דחוקים שהיו בתימן עושים מלאכה לפני עלות השחר, ולא כיהו בהם חכמים.

תאריך: 
20/07/16 י"ד תמוז התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist