שבועות

שאלה: 

שלום עליכם רבי,
1. האם כל דיני השבועות שכתב רבינו הן דווקא בהזכרת השם המיוחד / הכינויין / קללה, ואם לא הזכיר אין שבועה?
לדוג': אמר: 'הריני נשבע שלא אוכל היום', מותר לאכול באותו היום או לא?

2. מה לגבי שבועות שנערים אומרים בשטף דיבורם, שהם נשבעים על כל מיני מקרים כדי להוכיח אמיתתם לחבריהם?(כמובן ללא הזכרת השם המיוחד / הכינויין / קללה)

תשובה: 

1. מדין תורה, שבועה בשם ה' מדרבנן, גם שבועה בלבד, עיין רבינו, שבועות, ב, ג-ד, ושו"ע, יו"ד, רלז, א.

2. יש צורך לחנכם שלא לומר כן. אבל דומה שאין כוונתם להישבע במובן של שבועה, אלא ביטוי לשכנע את זולתם.

תאריך: 
26/12/18 י"ח טבת התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist