לעיסת מסטיק בצום

שאלה: 

לא מצאתי שיש איסור ללעוס משהו בצום (ראיתי משהו על הכוסס זנגביל לגבי יוהכ"פ ושם פסק רבנו פטור אבל אסור) שאינו ט"ב או כפור. האם מותר ללעוס מסטיק בצום גדליה וכד'? הלא אין בזה שום שיעור אכילה וכו'. והיכן נאסר טעם?

תשובה: 

ביוה"כ חצי שיעור אסור מן התורה. ולכן הלועס מסטיק שיש בו טעם מתוק, הרי עבר על איסור בגלל הטעם. ולכן נאסר בשו"ע, או"ח, תריב, ו, לטעום ולפלוט. ואפילו הלועס עצי בשמים, מ"ב, שם, סקי"ח. אבל הלועס מסטיק שכבר אין בו טעם, ושימושו הוא בעיסוק שהוא עושה לחיכו ולשיניו, נראה שמותר אפילו ביוה"כ. ורק משום מראית עין יש לאסור. לגבי צום גדליה, אף שהוא מדרבנן, אין להתיר ללעוס מסטיק שיש בו טעם ונהנה מטעמו, ויש להתיר לטעום ולפלוט, כשיש צורך גדול בדבר, כגון לבשל לצורך הבריאים או לצורך הסעודה שלאחר הצום.

תאריך: 
19/09/04 ד' תשרי התשס"ה
x

Audio Playlist