חילוני

שאלה: 

כת"ר "המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד ע"ז ושניהם כגויים לכל דבריהם". כיצד קובעים מיהו מחלל שבת בפרהסיא? האם הוא יכול להיות ש"צ או לעלות לס"ת? האם מגעו ביין חי יאסור היין? מה דין אדם שהולך לביכנ"ס בשבת אך בביתו צופה בטלויזיה ומעשן וכו'? ואני רואה אותו שהוא עושה זאת, אך ברבים הוא שם כיפה וכו'.

תשובה: 

יש אומרים שהפרהסיא האמור בהלכה זו, בפני עשרה מישראל. ויש אומרים כשדבר נעשה בגלוי ובעזות, ויש שוב שיטות שונות. בין כך ובין כך. המחלל שבת בפרהסיא, לפי ההגדרה ההלכתית של פרהסיא, תהיה אשר תהיה, כל שיטה לפי הגדרתה, בראותו יהודי הוא גוי לכל דבר. לכל הדברים שהזכרת. למרות כל האמור לעיל, יש נטייה להקל בנושאים שונים, אם המחלל שבת בפרהסיא מתפלל בבית כנסת, מדליק נרות ומקדש וכיו"ב. כלומר, לפי התנהגותו, ניכר שאינו מחלל שבת כדי להכעיס ולכפור בה' בורא העולם ומשגיח בעולמו, אלא לתיאבון, כהיתרו של ר"י עטלינגר ז"ל, ובמקרה כזה, ניתן להקל בס"ת יותר מאשר בש"ץ, וכן הלאה. וצריך בדברים הללו לשאול מורה הוראה, לגבי כל מקרה. המחלל שבת בצינעה, הוא רשע, ואין דין כגוי. הוא לא יכול לשמש כש"ץ, אך יינו יין נסך וכיו"ב.

תאריך: 
16/11/04 ג' כסלו התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist