מופלא שבבי"ד - 2

שאלה: 

לכבוד הרב הרב כותב שההכרעה בכל בית דין מבוססת על הרב ואף אחד לא יכול לכפות את דעתו מצד שני, יש איסור "לא תענה על רב" שאוסר לחלוק על המופלא שבבי"ד. וחוץ מדיני נפשות, בדל הדיונים מתחילים מהגדול. יוצא שלעולם אף אחד לא יכול לחלוק על הגדול ותמיד יקבע הדין כמו הגדול. אבל מצד שני אומרים שגם בדיני ממונות הלכה כרבים ואפילו 2 מזכים ואחד מחייב הרי זה זכאי. איך מיישבים את הסתירה? סתירה בין איסור לחלוק על המופלא לבין כך שהלכה כרבים

תשובה: 

בדיני נפשות - חייבים להתחיל מן הקטן. בדיני ממונות אין חייבים להתחיל מן הקטן. אך גם אין חייבים להתחיל מן הגדול, אלא רשאים. ובדר"כ האב"ד נמלך בחביריו הדיינים. ומלבן עימם את הענין.

תאריך: 
14/04/07 כ"ו ניסן התשס"ז
x

Audio Playlist