חלב נוכרי

שאלה: 

לרב שלום! ראיתי תשובה שבה הרב כותב שע"פ מארי אסור לאכול חלב נוכרי. ואילו בהלכות מאכלות אסורות פ"ג הערה יח מביא מארי את שו"ת חוט משולש שכותב "... אבל החלב הואיל ואיסורו הוא משום תערובת, אי בטל טעמא בטל איסורא. ולפ"ז אדוננו הרמב"ם ז"ל כתב ומפני זה יתן הדין וכו' הרי אמר בפירוש שטעם אסור החלב הוא מפני התערובת... יצא לנו מזה כי חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו שיהא מותר אם אין חשש לתערובת... ויצא לנו הדין שהחלב בארצנו (ליטא) זאת גם אם אין ישראל רואהו מותר לדעת הרמב"ם, וכן אנו נוהגים" עכ"ל שו"ת חוט משולש. ועוד כותב מארי שכתב קה"י מדברי רבנו דהחלב לא נאסר בי"ח גזרות, אלא אסור מדינא משום חשש חלב טמא, ונפ"מ דהיכא דליכא למיחש מותר... וכן מוכח מלשון המ"מ בהל' יח דבחלב כיון שבטל הטעם מותר. ולפענ"ד בימינו אין חשש לתערובת משום שיש משגיחי כשרות מטעם הרבנות ולכן הגוי מתירא לחלוב מן הטמאה שמא יתפסו אותו, א"כ מדוע לאסור אכילת חלב נוכרי?

תשובה: 

אכן דרכו של מארי להבי אמפרשים שפירשו את דברי רבינו באופן שונה משיטתו, והוא סומך עלינו שנתחקה אחרי דבריו ורמזיו, הפזורים במקומות שונים, וכן הוא סומך על הידע הבסיסי שלנו בשיטת רבינו. ולכן אין דעתו כדעת חוט המשולש וכיו"ב, והוא סבור שחלב שנקנה מגוי, כחלב בהמה טהורה, אסרוהו חכמים בגזירה, במניין, מחשש שעירבו בו חלב בהמה טמאה. ולכן השותה ממנו מכים אותו מכת מרדות. מאכ"א, ג, טו, כמו האוכל גבינת גויים. למרות שיש לנו כלל, אחזוקי איסורא לא מחזקינן. ולא היה ראוי להכותו מכת מכרדות כששתה חלב גוי, רק מחשש שמא עירב. וראה משנה, ע"ז, ב, ו, ורבינו כתב בפירושו, שם, שכל הדברים שנזכרו במשנה, שם, (כולל חלב גויים), הם מכלל שמונה עשר דבר שגזרו. ומארי, שם, בהע' 23, הפנה למאכ"א, ג, יב - יג, שהיא ההלכה שריבנו הסדיר את איסור חלב גויים וגבינת גויים. הרי שגם איסור חלב גויים הוא לפי רבינו, גזירת חכמים במנין, שגם אם בטל טעמה, לא בטל האיסור. תוכל לגלוש לאתר נצח ישראל ותשמע באודיו בהלכה יומית בעניין זה.

תאריך: 
16/08/09 כ"ו אב התשס"ט
x

Audio Playlist