פסיק רישיה דלא ניחא ליה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
האם לפי רבנו פסיק רישיה דלא ניחא ליה בתרי דרבנן יהיה מותר? האם חייב דווקא דלא ניחא ליה או שמספיק אפילו שלא אכפת ליה? האם יהיה מותר גם במקרים אחרים? מרן פסק בסימן ש"כ סעיף כ' שיש מי שאומר (היראים) שאסור לנגב ידיים מלוכלכות במגבת. הרדב"ז חולק. האם רבנו יסכים לרדב"ז? האם במקרה זה יש תרי דרבנן (לא דרך צביעה ומקלקל)? אם כן מדוע מרן בכל זאת אוסר? הרי בדרך כלל פוסקים שפסיק רישיה דלא ניחא ליה בתרי דרבנן מותר!
תודה מראש

תשובה: 

א. נראה שלפי רבינו, מותר פסיק רישיה בחד דרבנן כשלא ניחא, ואפילו רק לא איכפת ליה, עיין רבינו, שבת, כא, לב, והערה צה, של מורנו הרב יוסף קאפח, שם, וכן שבת, כט, ט. ועיין בספר טל חיים, שבת, כרך א', להרב טל שליט"א, עמ' 144-196 שהאריך ובירר נושא זה ביסודיות אליבא דראשונים ואחרונים.
ב. רבינו לא יסכים לחומרא של בעל היראים:
1. כי רבינו מתיר בפסיק רישיה, בדרבנן, דלא ניחא ליה.
2. שאין זה דרך צביעה, אלא דרך לכלוך. וכשו"ת הרדב"ז, ח"ד, קלא. ומעשים שבכל יום שראינו זקנינו וחכמינו, כשמתכנסים לאכילת ג'עלה, בבתי חתנים, שמגישים לכל אחד מגבת, וכל אחד מנגד ידיו ופיו, הואיל ואוכלים מדברים שמשאירים צבע בידיים ובפה, פירות, בשר (שוויה), דגים עם תבלינים וכיו"ב, ולענ"ד, מה שמובא בשו"ת פעולת צדיק, ח"ב, רב, שלא לקנח סכין המילה בשבת, אינו הוראת מהרי"ץ, ולא המנהג בתימן, אלא לקט הלכות שהעתיק לזכרון.

תאריך: 
03/04/11 כ"ח אדר ב' התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist