שנות

שאלה: 

לכבוד מארי ערוסי
1) האם בדקת סכין כשטת רבינו מעכבת. מה דין בשר שלא נבדק סכינה כרבינו.
2) האם חמץ מתבטל בששים לפני הפסח לפי רבינו.
3) מה דין שלצורת הפתח אם שביל הרבים מהלכת באמצע. האם עדיין רשות היחיד. אני גר באמריקא וגר בבנין שכולו גרים בו יהודים והם עשו צורת הפתח סביב כל הבנין ומצד אחד יש רחוב.
4) האם מותר לצאת אם כפתור נוסף תפור על החולצה.
5) האם יש מקום לקדיש אחרי עלינו. או רצוי לא להגיד אותו קדיש לפי הדין
6) האם יש עדפות להשתמש במצה רכה בסדר פסח ממצה קשה.
7) האם מספיק ללבוש כיפה כדי לברך עוטר ישראל בתפארה
8) למה בתימן לא נהגו כריעות כשטת רבינו שהיא על הברכים
תודה רבה

תשובה: 

1. יש לבדוק הסכין לפני שחיטה ואחרי שחיטה. בדק בתחילה ונמצאה טובה, ואחרי השחיטה לא בדק, יבדוק. אבדה הסכין כשירה, רבינו, שחיטה, א (כא) (כה). לא בדק לפני השחיטה. יבדוק אחרי השחיטה, אם נמצאה פגומה, הבהמה ספק נבלה. נמצאה לא תקינה, השחיטה כשרה.
1. המשך: היום יש סוגים שונים של שחיטה אשכנזית בהתאם לדרגות הכשרות. בדרך כלל בכשרות מהדרין כבר אין ממעכים בסירכות, ומותר ורצוי לאכול מאותה שחיטה.
2. לא.
3. אם צורת פתח מקיפה את כל המיתחם המלבני שבשרטוט, הרי ששביל הרבים שבתוכו, אינו פוגם את דין רשות היחיד של המתחם. כי שביל זה אינו מוביל למדברות או לשטחים פתוחים שהם רשות הרבים ממש.
4. כן. זה נעשה כמו נוי הבגד.
5. לא. אין לאמרו.
6. בוודאי, שהרי יש מצות שמחת יו"ט, ואפילו את היין צריכים למזוג במים, שתהיה שתיה ערבה, ואפילו, מרור, הועדפה החסה, שיש בה מרירות מתקתקה. וכן על זו הדרך.
7. כיפה יחסית גדולה. בטח לא כיפה קטנה. כי אין בכך גדר של עוטר ישראל בתפארה.
8. אנו נוהגים כדברי רבינו, תפילה, ה (יג) (יב), וכפירוש מורנו הרב יוסף קאפח, שם, אות מ. ומה שכתב רבינו, שם, כריעה האמורה בכל מקום על ברכיים, פירושו בכל מקום, חוץ מכריעות שבתפילת שמונה עשרה שהן שחיה, ולא על ברכיים ובכל מקום, הכוונה במקרא כגון מלכים א, פרק ח, פסוק כד, מכרוע על ברכיו. וכן כרע רבץ כאריה, וכן כרע שכב כארי וכן בין רגליה, כרע נפל וכן כרעו על ברכיהם לשתות מים, שופטים, ז, ו, וכן וברכים כורעות תאמץ, איוב, ד, ד, וכן הוא.

תאריך: 
23/03/12 כ"ח אדר התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist