לשמוע בקול חכמים

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
מצות עשה מהתורה לשמוע בקול דברי חכמים - ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. מצות לא תעשה שלא לסור מדבריהם - לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך.
1. האם נכון לומר שזקן ממרא מבטל מצות עשה - ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, ועבר על מצות לא תעשה - לא תסור?
2. אדם שלא הדליק נר חנוכה, או לא קרא מגילה כלומר ביטל מצוה מדרבנן. או שעבר על איסור מדרבנן. איך בשמים יתבעו את אותו אדם? האם יתבעו אותו על כך שהוא ביטל מצות עשה מהתורה - לשמוע בקול דברי חכמים, ועבר על מצות לא תעשה - שלא לסור מדבריהם? או שיתבעו אותו על כך שהוא ביטל מצוה/עבר איסור מדברי חכמים?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. זקן ממרא הוא חכם שיוע הלכ, ה והוא חולק מבחינה הלכתית על הוראת הסנהדרין. לפיכך עליו לשאת ולתת עמם, אם שכנעוהו הוא חייב לנהוג כהוראתם, ואם הוא שכנע אותם, עליהם לשנות את הוראתם. לא שכנעוהו, הוא רשאי להחמיר על עצמו, כדעת עצמו, לא רק להורות לאחרים.
2. הוא ידון כמי שביטל מצוות עשה של חכמים, ועבר באופן עקיף על לא תסור מן התורה.

תאריך: 
26/08/12 ז' אלול התשע"ב
x

Audio Playlist