שאלות

שאלה: 

בס"ד לרב שלום,
1. מזה יראת שמיים?
2. האם ראיית קשת שמיעת רעם וראיית ברק נכללים בהגדרה של ברכות שבח?
3. מדוע צריך לברך מהי חשיבותה של הברכה? האם עצם זה שאני מברכת אני נוטלת רשות מה' להנות ממה שברא? האם זה רלוונטי גם לגבי ברכות השבח וברכות המצוות או רק לגבי ברכות הנהנין?
4. מה ראשי תיבות של חיי,ם בברכת הגומל?

תשובה: 

1. המאמין בה' והמתבונן בהשגחת ה', ויודע שה' הוא דיין, והוא דןן כל אדם וכל העולם, הרי שמאמין כזה, ירא ממנו, ונכנע לציוויו. לא למען ה', אלא למען האדם עצמו. וזוהי יראת שמים. להבדיל מאהבת ה', שבה האדם מתבונן במציאות ה', ובגבורותיו, ובחכמתו ובנפלאותיו, ומתפעל מכך שה' ברא את האדם כצלמו, כדי שיהיה כימלאך, ואז הוא מקדיש את ה' ומעריצו, ואוהבו אהבה אין קץ.
2. כן.
3. תכלית הברכות: נהנין, שבח, מצוות, לגרום לכך שהמברך מפתח בתוך נפשו זיקה עמוקה ועצומה לה' יתברך ומתדבק בו, וחי לעולם חיי אמת ונצח, לאחר מותו.
4. ח - חבוש (בבית הסוהר ונשתחרר) י - יסורים (חולה שנתרפא) י - יורדי הים ם - מדבר (הולכי מדבריות) שו"ע, או"ח, ריט, א.

תאריך: 
02/04/13 כ"ב ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist