דילוג לתוכן העיקרי

מתנות לאביונים בספק

שאלה

אדם שגר במקום שעושים פורים יומיים מספק ופורים יוצא שישי ושבת, האם יכול לתת מתנות לאביונים פעם אחת ביום שישי ואז יוצא שאם באמת צריך לחגוג פורים בשישי אז נתן מתנות לאביונים בשישי ואם בשבת אז נתן בזמן קריאת מגילה שיוצא ידי חובה כמו בני הכפרים שמקדמים ליום הכניסה?

תשובה

זמן מצוות היום בערים המסופקות כשחל ט"ו בשבת
לשואל היקר
בדבר שאר מצוות היום (סעודה משלו"מ ומתלו"א) בערים המסופקות לדעת רבינו נראה פשוט שרק מספק מקיים בט"ו מקרא מגילה שלא בברכה ושאר מצוות היום אינו מחויב בהם, וכפי הנראה כי לא ראו חז"ל להטריח בפרט בהוצאת ממון. אבל בקריאת המגילה מה בכך שילמד תורה. ואמנם רבים מהאחרונים סברו שיש לקיים בהם שאר מצוות היום מספק, אבל כבר ידוע שיטת הפרי חדש ועוד שאין בהם חיוב בשאר מצוות היום כאמור. וראה להגר"ע יוסף שכבר ראה את כל האחרונים והתנסח שרק טוב לקיים בדרך המלצה טובה מהיות טוב ותו לא, כי כנראה שהבין מסתימת רבינו ומרן שאין חיוב כלל בשאר מצוות היום. כך שעליו לתת מתלו"א רק ביום שישי השנה.
ולהעירך גם בני הכפרים שמקדימין וקוראין אם הקדימו מתלו"א יצאו, ולשון רבינו וכן רבים דייקו בדבריו שרק יצאו בדיעבד כי לכתחילה עליהם ליתן ביום י"ד.