דילוג לתוכן העיקרי

Megaleh panim batorah

שאלה

Shalom harav
I understand the rav doesn't know all the details in my case but based on his definition of megaleh panim batorah were one to confess publicly his
sins per rambam teshuvah 2:5 despite his rabbis saying not to would
It be equal to megaleh panim batorah

תשובה

ובכן, במשנה, אבות, ג, יד, נאמר: ר' אלעזר המודעי אומר: המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמפר בריתו של אברהם אבינו. והמלבין פני חבירו רבים, והמגלה פנים בתורה, אע"פ שיש בידיו מעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא".

ונחלקו המפרשים לגבי המגלה פנים בתורה. רבנו בפיהמ"ש שם, כתב: "ומגלה פנים בתורה, הוא העובר על מצות התורה בפרהסיא, ובפרסום, וזהו תכלית הכפירה, כמו שאמר יתעלה, והנפש אשר תעשה ביד רמה, וענין מגלה פנים, שמגלה פניו בעזות, וזה לשונם (=של חז"ל) בפירוש דבר זה בגמרא פאה (=ירושלמי, פאה, פ"א, הל' א), אמרו מגלה פנים בתורה, העובר על דברי תורה בפרהסיא, כיהויקים בן יאשיהו". זו שיטת רבנו, כפי שלמדה מהירושלמי פאה. עיין לדוגמה פירוש במאירי על משנה זו, שמפרש שמדובר במי שמפרש ציווי התורה בצורה אליגורית, כגון שאין איסור לאכול בשר חזיר, אלא שכוונת התורה שלא להתנהג באופן חזירי וטונף כחזיר.