דילוג לתוכן העיקרי

איסור לשון הרע בהלכה

לסדר "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" מקורות: פסחים, קיג, ב ערכין, טו, ב מכות, כג, א הרמב"ם, הל' דעות