האם קטן שטרם הגיע למצוות חייב בברכת "הגומל"?

אם הביטוי "חייבים" בברכה משמעותו חייב בעונשין, היש לפטור את הקטן היות ולא הגיע לכלל חיוב עונשין?

היש לחייב אותו מטעם החינוך למצוות למרות שברכה זו צריכה מעמד עשרה גדולים ושנים מהם ת"ח?

הישנן נסיבות שבי"ד מעניש קטנים למרות שאינם ברי עונשין?

תאריך: 
22/02/11 י"ח אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist