האם רשאי רב לחזור בו מהסכם שחתם עליו לשמש כרב קהילה?

מה דינו של הקבלן, האם רשאי לחזור בו כדינו של השכיר שיכול לחזור בו אפילו באמצע היום?
מהו מעמדו של רב קהילה, האם משועבד הוא לציבור או שהינו משועבד לה' מבחינה דתית?
כיצד יובטחו זכויותיו של הרב לפרנסתו, היש בנסיבות אלו שעבוד הדדי בינו לבין הקהילה?

תאריך: 
28/06/12 ח' תמוז התשע"ב
x

Audio Playlist