האם התרת נדרים בער"ה ובליל כיפור מועילה לנדרים שנידורו במהלך השנה?

מהם התנאים ההלכתיים הנדרשים ע"מ שנדרו של אדם יותר לו ולא יהיה כפוף יותר להגבלות שנדר על עצמו ?
מתי חדרו לסידורי תימן מנהג התרת נדרים ומנהג אמירת "כל נדרי"?
מהי מעמדה ההלכתי של "מסירת המודעה"  ומהי השפעתה על הנדרים שנידורו לאחר מסירת ההודעה  ?

תאריך: 
06/09/12 י"ט אלול התשע"ב
x

Audio Playlist