הרב המעוניין להמחיש לתלמידיו דיני כשרות האתרוג, האם רשאי לטלטל אתרוג טבל?

מי שאין סיפק בידו להפריש תרו"מ על פרות שבביתו טרם השבת, כיצד יעשה?   
באלו נסיבות יסתלק איסור המוקצה ביום השבת מפרות למרות שהינם טבל ודאי?
מה על הרב  לעשות בנסיבות המתוארות בשאלה זו?

תאריך: 
05/09/12 י"ח אלול התשע"ב
x

Audio Playlist