דילוג לתוכן העיקרי

אילן שענפיו נוטים לרה"ר, האם רשאי עובר אורח לחתוך הענפים וליטול אותם והפירות שעליהם ?

היש לעוברי אורח או לשכן זכות התגוננות מנזקי הענפים שפולשים לרה"ר או לתחום השכן ?

האם בנסיבות אלו מאבדים הבעלים של העץ את בעלותם על הפירות והענפים שנטו מעבר לתחום שלו?