דילוג לתוכן העיקרי

כנס בנושא בעיית המסתננים והעובדים הזרים בראי התורה והמשפט

"כנס רמלה החמישי" עסק במדיניות ההגירה במדינת ישראל לאור האתגרים הניצבים בפניה.
רבה של קרית אונו וד"ר למשפטים מומחה למשפט העברי כב' הרב רצון ערוסי השתתף בפאנל המומחים המתחיל ב- 1:30:00

אילן הנוטה לחצר שכנו, האם רשאי השכן לקצוץ ענפי האילן הפולשים? האם זכאי לדרוש שכר קציצת הענפים?

תוכן

באלו נסיבות רשאי השכן לקצוץ הענפים הפולשים והאם זכותו זאת מוגבלת בסייגים כלשהם?

מדוע אין השכן זכאי לשכר בגין קציצת הענפים למרות שלכאורה הוא מסיר מחצרו נזק הנגרם ע"י אילנו של שכנו?

אילן שענפיו נוטים לרה"ר, האם רשאי עובר אורח לחתוך הענפים וליטול אותם והפירות שעליהם ?

תוכן

היש לעוברי אורח או לשכן זכות התגוננות מנזקי הענפים שפולשים לרה"ר או לתחום השכן ?

האם בנסיבות אלו מאבדים הבעלים של העץ את בעלותם על הפירות והענפים שנטו מעבר לתחום שלו?

האם רשאים דיירים לבקש פינוי גמ"ח כלים מהבית המשותף בגלל הטרדה שנגרמת להם?

תוכן

באלו נסיבות אין השותפים ,לדיור או חצר, זכאים למחות על עסק שנפתח בבית המשותף בטענה של פגיעה באיכות חייהם ?

האם רופא רשאי לפתוח קליניקה בבית המשותף שהרי עושה מצווה כדין מלמד התינוקות שרשאי לפתוח כיתת תלמוד תורה? 

"עין הרע", האם יכולה להוות עילה לתביעת מניעה או לתביעת פיצוי בגין נזקים?

תוכן

האם זכאי אדם לכפות על שכנו השתתפות בהוצאות הקמת גדר אטומה בגינה בגובה 4 אמות לחצוץ ביניהם?

לשיטת מפרשי "עין הרע" ככח היוצא מן העין ומסוגל להזיק, האם ניתן הלכתית לתבוע פיצוי בגין נזק?

מהו המכנה המשותף בין שיטת הרמב"ם לשיטה האחרת בנזקי "עין הרע"?

פרצה שריפה בשדהו ועברה לשדה שכנו והזיקה, האם חייב בנזיקי ממון אם לא נקט באמצעים למנוע התפשטותה?

תוכן

הרמב"ם פסק שהוא חייב ודימה הדין לשורו שיצא והזיק. הכיצד ניתן להשוות בין ממונו שהזיק לבין אשו שהזיקה?
באלו נסיבות יתחייב בעל השדה בנזקי אש על אף שלא הבעיר האש אלא היא פרצה מאליה?
הצית צד ג' את האש והלכה והזיקה בשדה שכנו, האם גם אז יתחייב בעל השדה בנזיקין שארע לשדה שכנו?

"לא הבנתי על מה חתמתי", האם תועיל טענה זו ע"מ להיפטר מהתחייבות החותם על ההסכם?

תוכן

חתם על הסכם שכתוב בשפה זרה, האם יכול לטעון שההסכם אינו מחייב אותו היות ואינו מבין שפה זו?

האם תועיל לבעל הטענה שהוא פטור מהתחייבויותיו לאשתו עפ"י הכתובה היות ולא התכווין לכך אלא חתם עליה, לדבריו, בגלל הנסיבות של הארוע?

מהן ההמלצות ליהודי ירא שמים ע"מ לשמור על זכויותיו הדתיות כאשר הוא עומד להתקשר עם קבלן לשם רכישת דירה בבית משותף?

Subscribe to שכנים