מנין מתפללים המורכב מתשעה כהנים וישראל אחד, כיצד ינהגו בקריאת התורה?

"עיר שכולה כהנים", מדוע מתייחס רבינו הרמב"ם לדינה רק בהל' נשיאת כפיים ולא בדיני קריאת התורה?

האם "וקדשתו" זוהי חובה מדאורייתא או אסמכתא בלבד?

באלו נסיבות, לפי הרמב"ם, אין מעלים הכהן ראשון למרות התקנה "מפני דרכי שלום"?

תאריך: 
09/09/13 ה' תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist