הריסת בתי הכנסת בגוש קטיף - המשך

שאלה: 

סליחה שאני מטריד את הרב שוב ושוב בעניין הריסת בתי הכנסת שבגוש קטיף, אך אתמול הרב הציע למכור את בתי הכנסת לאמריקאים. ובינתיים שמעתי, שהרצון של הממשלה להרוס אותם, כדי שלא יהיו מוקד משיכה לימנים קיצוניים, שינסו בעתיד להסתנן לשם, ויסתכנו או גם יסבכו אותנו.

תשובה: 

שמעתי גם אני שיקול זה. ולצערי, איני מוצא אותו כשיקול שיכול להתיר הריסת בתי הכנסת.
הרי שיקול כזה קיים לגבי קבר יוסף, ובקבר יוסף יש פתרון, יחסית פחות גרוע מבחינה הלכתית, להעביר אותו לשטח בטוח, אף כי הדבר כרוך בבזיון המת, אבל בוודאי שיש לדחות איסור זה מפני סכנת נפשות של הפוקדים את הקבר, ובכל זאת הממשלה לא העלתה אפשרות כזו.
אבל במקרה דנן מדובר לא בהעברת בתי הכנסת, אלא בהריסתם, וכלום נהרוס, חלילה, את הכותל, אם הגויים יתנכלו למתפללים שם, באופן שתהיה נשקפת סכנת נפשות לפוקדים את הכותל.
אמנם מצאנו שחזקיה כיתת נחש הנחשת, בגלל שטעו בו כע"ז, אבל שם לא היה שום איסור בכתיתתו. לדעת התוס' חולין, יא, א, ד"ה אלא , נמנעו מלכתתו משום שחשבו שאסור לכתתו בגלל שהוא נעשה עפ"י הדיבור. כלומר מכח ציווי ה'. אבל הציווי ההוא היה לשעה.
ובאמת שקיימוהו בכל הדורות לא בגלל שאסור היה לכתתו, אלא בגלל שהיתה תועלת אמונית בקיומו, בהזכירו את הנס ואת השגחת ה.' עיין חידושי חת"ס, פסחים, נו, א.
ולכן משטעו בו ועשאוהו כע"ז, כיתתוהו.
צא וראה, אף שטעו בספר הרפואות של שלמה, כיוון שטעותם לא היה בה משום דרכי האמוראי, רק גנז אותו, עיין שו"ת הרשב"א, ח"א, תיג.
אבל בעניין הריסת בתי הכנסת יש איסור. ואת הסכנה של המסתננים הפוטנציאליים יש למנוע לא ע"י הריסתם, אלא ע"י שמירה, שלא יסתננו. וכן ע"י הוראת רבנים, שאסור להסתכן בשביל פקידתם. וכן ע"י הפשרת הקיטוב בין המחנות. כי קיומם של גורמים ימנים קיצוניים קיים בגין קיומם של גורמי שמאל קיצוניים שעוזרים יום יום לפלשתינאים במאבקם כנגד קיר ההפרדה וכיו"ב, כשם שגורמי שמאל קיצוניים מתקיימים בגלל גורמי ימין קיצוניים.
ובכלל, דווקא בגלל הרקע הפוליטי והמדיני הזה קשה להתיר הריסת בתי הכנסת על רקע זה, כי אין לדברים סוף, ומי יודע לאן נגיע בשיטה זו. אם נצטרך להרוס אפילו מקומות מקודשים רק בגלל שאויבינו תובעים את המקום, ומאיימים לסכן כל המגיע לאותם מקומות.
וה' יצילנו משגיאות. וישמור עלינו ועל מקומות קודשנו.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist