ספירת העומר

שאלה: 

הרמב"ם כותב בחיבורו שאם שכח לספור בלילה סופרים ביום, ומהר"י קאפח זצ"ל מביא תשובה כת"י שמסביר הרבה באותה הלכה, אלא שממנה לא מובן למה לספור ביום כששכח בלילה. האם יש בתשובה חזרה מההלכה בחיבורו, או האם אפשר לומר שהוא לרווחא דמילתא (לצאת שיטת הבה"ג - אם כי זה אינו נראה כדרכו של הרמב"ם)? ואתם שלום וביתכם שלום

תשובה: 

לדעת מורנו הרב יוסף קאפח אין בתשובה חזרה מן החיבור והוא שותל את הדין שאותו הוא מסיק מן התשובה בניסוח ההלכה שבחיבור. עי"ש. אני הדל טוען שתשובה זו עדיין צריכה למודעי. כפי שציינת. ומאחר וכן, אין לשעבד את נוסח ההלכה לתשובה שהיא עמומה משהו. אבל מאחר וכבר הורה זקן, ומאחר ומדובר בברכה שלדעת מורנו הרב יוסף קאפח היא אינה לצורך, ומאחר שאין ברכות מעכבות, אף שנראים לי דברי מהרי"ץ בפירוש הלכה זו, שב ואל תעשה עדיף.

תאריך: 
19/04/04 כ"ח ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist