ספר המצווות

שאלה: 

שלום לרב
1. מה העניין במח' מה נכנס מניין תרי"ג מצוות ומה לא?
2. למה צריך להעמיק בלימוד תרי"ג מצוות ?

תשובה: 

לגבי הלאווין אין שאלה מדוע יש חשיבות לקביעת הלאווין, וזאת בגלל העונשין. אבל על מצוות עשה לכאורה אין חשיבות לקביעה מהי מצוות עשה. ואינו כן שהרי עשה דוחה לא תעשה. אולם מלבד החשיבות הנ"ל בנוגע לקביעת מצוות עשה ומצוות ל"ת, הרמב"ם ניצל את המצוות עשה ול"ת שישמשו כמסגרת לכל דיני התורה, במשנה תורה להרמב"ם, כלומר שבכל נושא הלכתי הרמב"ם פותח במצוות עשה ול"ת, שנוגעים לאותו נושא הלכתי, וכך יוצא שכל פרטי הדינים הם נובעים מאותן מצוות. ודבר זה נוח לזכירה. והוא יסוד האמונה שהתורה שבכתב ושבע"פ הולכים ביחד.

תאריך: 
02/06/04 י"ג סיון התשס"ד
x

Audio Playlist