מעשר כספים

שאלה: 

שלום עלכם רבי ומורי
ברצוני לברר מספר נקודות בדין מעשר כספים
א. מה הוא החיוב במעשר כספים?
ב. לאלו הנוהגים בכך חיוב גמור, האם אפשר לקנות ספרי קדש בכסף זה?
ג. אם אדם רכש ספר בכספי מעשר, ולאחר שימוש בו הניחו בבית מדרש שבו למד, האם רשאי אדם כלשהו (שאיננו התורם) להעבירו לבית מדרש אחר?
הבעלים קנו את הספר ממעשר כספים, אך לא נראה שיקפידו על מיקום הספר, דהיינו הוא לא הוקדש בדווקא למקום מסויים.
תודה רבה

תשובה: 

א. מצד הדין אין חובה להפריש מעשר מרווחיו, גם כשאין עני. אלא כשיש עני, שחסר לו מזונות או דמי אשפוז או שאר צרכים, יש חובה לתת לעני די מחסורו אשר יחסר לו. אבל אסור לנותן שידלדל עצמו מנכסיו למען הזולת, שמא הוא יזדקק לבריות. ולכן אל יתן יותר חומש מנכסיו (20%), אבל מידה בינונית שייתן עשירית מנכסיו (10%). ומצווה מן המובחר עד חומש, רמב"ם, מתנו"ע, ז, ד, ושו"ע, יו"ד, רמט,
א. אם אין עני, אין חיוב להפריש מעשר מרווחיו, אבל יש מצווה בדבר לעשות כן. ואז, אם אין עניים, אפשר להפנות כספים אלו לדבר מצווה. הרמב"ם, פיהמ"ש, פא,
א. ורמ"א, יו"ד, רמט, א.
ב. כן. במיוחד ספרי קודש שנועדו לרבים, שיש בהם כאלה שאינם יכולים לרכוש אותם ספרים.
ג. הכל לפי תנאי ההקדש. אם הנותן נתן לבית הכנסת בלי תנאים, גבאי בית הכנסת רשאים להעבירם למקום אחר, לפי שיקול דעתם, כגון שבמקום אחר נמצאים רוב ציבור המעיינים והלומדים. עיין שו"ת יביע אומר, ח"ז, יו"ד, כה, ד"ה ג).

תאריך: 
03/06/04 י"ד סיון התשס"ד
x

Audio Playlist