שונות

שאלה: 

לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א. יורנו רבינו:
א. האם יש חובה/ מצוה לאכול בכל שלושת הסעודות בשבת מאכלי בשר דווקא?
ב. אני מגדל זקן ( זקן מסודר ) ואשתי איננה רוצה וטוענת שזה לא יפה, האם משום שלום בית, אני מחוייב להתגלח?
ג. בתילים קי"ט (אות חי"ת), תיבת "חשתי" בפס' "חשתי ולא התמהמהתי" ביטויה מלעיל או מלרע? (תיבת "חשתי" מנוקדת בדחי וללא טעם נוסף).
ד. בהמשך לשאלה הקודמת (על אדם שמקפיד לברך על יין לפי רבינו, האם יוצא י"ח כשמישהו אחר מקדש על יין שאינו כזה), האם אני לא יוצא י"ח גם אם המברך שותה רביעית/ מלא לוגמיו? האם מותר לי לטעום מהיין?
ה. האם מותר בשבת לומר "שבת שלום" לאבל? (לאחר השבעה).

תשובה: 

א. לא.
ב. רצוי לשדה בדרכי נועם להסכים, שלפי הרמב"ם, הדבר נחשב לעבירה, ושלכל הדעות זוהי מסורת עמנו. ובתימן נהגו המוסלמי לומר על הנוצרים, שהם מגולחי זקן, בבוז "מחלוק אדקן" מגולח הזקן.
ג. מלעיל, כי הטעם באות ח.
ד. אם היין שעליו קידש המקדש אינו יין שניתן לקדש עליו לפי רבינו, השומע את המקדש, שפוסק לפי רבינו, לא יצא ידי חובה. ועליו לקדש או על יין כשר לקדש עליו לפי רבינו או לקדש על הפת. וכל זאת על אף שהשומע את המקדש, חייב רק בטעימה, ואינו חייב לשתות רוב רביעית. ה. גם בשבת שתוך שבעה, האבל מברך בשלום, שאם לא יעשה כן, הרי זה אבלות דפרהסיא. רמב"ם, אבל, יא, אבל בשו"ע, יו"ד, שפה, ד, תלה הדבר במנהג המקום, שאם נהגו לברך בשלום בשבת, עושים כן. ובימינו נהגו כולם לברך זה את זה בברכת שבת שלום, ולא עוד נוספו גם לחיצת ידיים, כך שההימנעות מלעשות כן לאבל, נחשבת לאבל בפרהסיא, ואסור.

תאריך: 
31/10/04 ט"ז חשון התשס"ה
x

Audio Playlist