דילוג לתוכן העיקרי

בהלכות ברכת התורה

שאלה

לכבוד הרב השלום והברכה! בסימן מז סע' יג, ל' המחבר (שם): "מברך כל הברכות חוץ מברכת 'הנותן לשכוי בינה' ופרשת התמיד ...". המשנ"ב מביא שתי שיטות האחת שרוב האחרונים מסכימים שיכול לברך אפילו קודם שיאיר היום, והשניה שי"א שלכתחילה יש ליזהר שלא לברך אותה קודם שיאיר היום. לא הצלחתי להבין האם אני יכול לברך קודם עמוד השחר 'הנותן לשכוי בינה ' או לא? וגם לא מצאתי מקורות אחרים זמינים שמדברים ע"ז. וגם האם יש הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים?
בתודה רבה אליחי

תשובה

הדבר פשוט, שלפי רבינו, כל שהאדם התעורר בסוף שינתו, גם קודם שיאור היום, מברך כל ברכות השחר, סמוך לעשייתן ולעניינן ואפילו קודם שיאור היום. וכזו היא שיטת השו"ע, כפי שכתב בסימן מו סעיף א, שמברך כל ברכה, סמוך לעשייתה ולעניין, אלא שלאחר מכן ציין שנהגו לברכן בבית הכנסת, מפני שאין הידיים קיות ומפני עמי ארצות. ובסי' מז, יג, ציין שברכת הנותן לשכוי היא יוצאת מן הכלל, שצריך לברכה רק אחרי שיאור היום.