דילוג לתוכן העיקרי

בהלכות ברכות התורה

שאלה

לכבוד הרב השלום והברכה! בילקוט יוסף (המהדורה האחרונה ) נכתב שם, שאם אדם ששכח לברך ברכת התורה ונזכר בפסוקי דזמרה צריך להפסיק שם ולברך ברכת "אשר בחר בנו" ואח"כ בין ישבח ליוצר אור יברך "על דברי תורה " ו "והערב נא " וימשיך כסדר. לכבוד הרב - היכן צריך להפסיק - מייד כשנזכר או בין הפרקים (של פסוקי דזמרה )?
בתודה רבה אליחי

תשובה

לפי רבינו, הקדיש שאחר ישתבח נאמר על היום בזמירות וכהקדמה לק"ש וברכותיה. לפיכך קיימת אפשרות לברך ברכות התורה אחרי ישתבח, ולפני ק"ש וברכותיה, כי בין כך הברכה השנייה של ברכות ק"ש שלפניה, היא כעין ברכה על התורה. שהרי אם שכח ולא בירך על התורה, ונזכר אחרי ק"ש וברכותיה, כבר יצא בברכה שנייה של ק"ש. צא וראה, שרבינו הביא את המנהג לקרוא שירת הים אחרי ישתבח, או שירת האזינו, או שתיהן יחדיו. והרי לדעתו, הקדיש שלאחר הזמירות נאמר גם בגלל הזמירות, וגם בגלל ק"ש וברכותיה, כי רבינו לא הביא אמירת קדיש לפני ק"ש וברכותיה של ערבית. וא"כ מדוע התיר לומר שירת הים, שאינה זמירות בן דוד, ואינה ק"ש וברכותיה.