קוסמים, ושרט לנפש

שאלה: 

שלום לרב הלכות ע"ז פי"א.
1) "וכן האוחז את העיניים, ומדמה בפני הרואים שעשה מעשה תימהון והוא לא עשה–הרי זה בכלל מעונן, ולוקה". א) האם יש בעיה עם הקוסמים של היום?
ב) אם הוא מפרש בתחילה שזה אחיזת עיניים וזריזות ידיים האם מותר?
ג) האם מותר לצפות בקוסמים של היום?
2) "מי שנשכו עקרב או נחש, מותר ללחוש על מקום הנשיכה, ואפילו בשבת, כדי ליישב דעתו ולחזק ליבו" מה לי יום חול מה לי יום שבת?
3) האוחז את העיניים מדוע בהלכה ט' כתב לוקה ובהלכה ט"ו כתב לוקה מכת מרדות?
4) "השורט שריטה אחת על המת–לוקה, שנאמר "ושרט לנפש, לא תיתנו בבשרכם" (ויקרא יט, כח): אחד ישראל, ואחד כוהן" א) האם זה כולל לאונן או רק לאחר קבורה?
ב) מה לי ישראל מה לי כהן?
5) "שעל המת–בין שרט בידו בין שרט בכלי, לוקה. ולעבודה זרה–בכלי, חייב מלקות– בידו, פטור" מה ההבדל בין לוקה לבין חייב מלקות?
תודה רבה וחג שמח.

תשובה: 

א. כן. השווה סה"מ לאוין לב. ועיין חכמתא דם, כלל פט, סעיף ו שאסר.
ב. נראה שמותר עיין אגרות משה, יו"ד, ח"ד, יג.
ג. לא. לא כאלה חלק יעקב.
2. נכון. אבל יום שבת בשל קדושתו אסור באופן מיוחד בשיחה בטלה, או בדברי הבל, ועיין דברי מארי שם, אות כד בשם הכס"מ, ומה שכתב מארי שההיתר הוא ר קלמי שיודע שהלחישות הן הבל, ורק עושה כן, כדי שלא תטרף דעת החולה.
3. עיין שם, אות יט, בדברי מארי, שהלכה טו (יט) היא משנה אחרונה של רבינו, שאין מלקות בגלל שאין מעשה ורק מכת מרדות, ואילו הלכה (יא) היא משנה קמא, שכבר רבינו חזר בו ממנה.
4.
א. אפילו אינן ממעשה דר"ע שראה מטתו של ר' אליעזר והיה מכה על בשרו.
ב. נכון, אלא שהתורה הזהירה הכהנים באופן מיוחד בגלל קדושתם, ואעפ"כ אין לוקין פעמיים.
5. היינו הך. אלא שכתב בע"ז חייב מלקות לאפוקי מסקילה שהיא העונש על עובד עבודה זרה.

תאריך: 
25/02/10 י"א אדר התש"ע
x

Audio Playlist